Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków po rozpoznaniu w Wydziale IV w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi Z. R. (dalej jako strona lub skarżący) jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. (dalej jako organ odwoławczy lub Kolegium) z dnia 23 marca 2017 r., nr [...], utrzymujące w mocy, wydane z upoważnienia Prezydenta W., postanowienie Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. (dalej jako organ I instancji) z dnia 10 listopada 2016 r., Nr [...], odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją organu I instancji z dnia 14 maja 2012 r., nr [...], orzekającą o przyznaniu skarżącemu zasiłku okresowego od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. w kwocie 190 zł.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Organ I instancji decyzją z dnia 14 maja 2012 r., nr [...], przyznał stronie od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., zasiłek okresowy w kwocie 190 zł miesięcznie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strona pismem z dnia 14 października 2016 r. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej jako MOPS) z żądaniem wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 14 maja 2012 r. powołując się na przesłanki wskazane w art. 145 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 145 § 2 k.p.a. i wskazując, iż domaga się wznowienia postępowania "celem odtworzenia umowy socjalnej, jaką moim zdaniem zawarł Prezydent W. ze mną w czerwcu 2012 r. (...)". Strona ponadto podała, że datą okoliczności będących podstawą wznowienia postępowania jest dzień 12 października 2016 r., dzień, w którym przeprowadzono w jego domu wywiad środowiskowy. Podczas tego wywiadu, jak stwierdziła strona, pracownik socjalny oświadczył, że nie posiada "umowy socjalnej, którą Prezydent W. gwarantował by mi środki do realizacji zawartego z nim kontraktu socjalnego i umowy z Zakładem Energetycznym z czerwca 2012 r. W takich okolicznościach kontrakt ten winien być odtworzony (...)".

Organ I instancji postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r., nr [...], odmówił wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 14 maja 2012 r., nr [...], wskazując w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia, iż pomimo skierowania wezwania o sprecyzowanie treści żądania, strona "nie określiła i nie sprecyzowała" przesłanek podniesionych w podaniu.

Na powyższe postanowienie strona złożyła zażalenie domagając się "uzupełnienia doręczonego mi postanowienia o dodatkowe rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją z dnia 4 listopada 2016 r. (...)", a także "o dodatkowe pouczenie co do możliwości wniesienia pozwu do sądu cywilnego (...)".

Kolegium postanowieniem z dnia 23 marca 2017 r., nr [...], utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazało, że z uzasadnienia wniosku oraz z jego uzupełnienia, trudno wywieść, na czym miałyby polegać powołane we wniosku uchybienia. W szczególności dostrzeżono, że zamiarem skarżącego było wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia 14 maja 2012 r., celem "odtworzenia umowy socjalnej", która miała rzekomo zostać zawarta w czerwcu 2012 r. Zdaniem organu odwoławczego już tylko proste zestawienie wspomnianych dat wskazuje na nieracjonalność żądania strony, tym bardziej, iż nie można zapominać, że wskazaną decyzją Prezydent W. orzekł o przyznaniu stronie zasiłku okresowego. Jej przedmiotem nie było zatem zawarcie kontraktu socjalnego, którego "odtworzenia", domaga się strona. W przekonaniu organu żądanie strony wyartykułowane w podaniu z dnia 14 października 2016 r. pozostaje bez żadnego wpływu na treść decyzji z dnia 14 maja 2012 r.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze