Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości [...] zł
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędziowie: Asesor WSA Ewa Kamieniecka - sprawozdawca Asesor WSA Alojzy Wyszkowski Protokolant: Krzysztof Caliński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2005 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości [...] zł I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. orzeka, że zaskarżona decyzja podlega wykonaniu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

We wniosku z dnia [...]r. M. D. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. o udzielenie pomocy społecznej w formie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności, podając że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Kierownik Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. przyznał wnioskodawcy zasiłek celowy w wysokości [...] zł na zakup żywności. W uzasadnieniu decyzji podano, że wnioskodawca spełnia wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość przyznanego świadczenia nie pokrywa w pełni zgłoszonej potrzeby, jednak ograniczone środki finansowe Ośrodka nie pozwalają na udzielenie pomocy w większej wysokości.

W odwołaniu wnioskodawca wniósł o uchylenie decyzji i wyłączenie od udziału w sprawie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Natomiast przyznana zaskarżoną decyzją pomoc nie spełnia powyższego warunku, tym bardziej, że skarżący nie miał żadnego dochodu. Według wnioskodawcy nie można podzielić argumentów o braku środków finansowych na zasiłki, skoro innym petentom organ pomocy wypłaca co miesiąc zasiłki w wysokości [...] zł. Ponadto z tych samych środków finansowych Gminy opłacani są zarówno pracownicy MOPR w W., jak i petenci korzystający z pomocy społecznej. Wniosek o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. od udziału w sprawie wnioskodawca uzasadnił rażącą stronniczością i faworyzowaniem organu pomocy, czego przejawem jest odmowne załatwianie odwołań od decyzji MOPR.

Postanowieniem z dnia [...]r. nr [...] Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. odmówił wyłączenia członków Kolegium od udziału w rozpoznaniu odwołania wnioskodawcy z powodu braku przesłanek wyłączenia wymienionych w art. 24 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strona nie uprawdopodobniła również istnienia okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności pracowników, ponieważ rozpatrywanie przez członków Kolegium wcześniejszych odwołań niezgodnie z oczekiwaniem strony nie świadczy o braku bezstronności w rozpatrywaniu sprawy.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, nie znajdując podstaw do jej uchylenia. W uzasadnieniu wskazano, że przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają wysokości zasiłków celowych i nie podają kryteriów ustalania tej wysokości. Wyznacznikami przy ustalaniu wysokości zasiłku jest z jednej strony sytuacja materialna rodziny i cel przyznania zasiłku, a z drugiej strony możliwości finansowe organów pomocy społecznej. Fundusz pomocy społecznej jest ograniczony i konieczne jest oszczędne gospodarowanie nim, by zapewnić udzielenie pomocy wszystkim, którzy w myśl ustawy mają do niej prawo. Ograniczone środki oraz duża liczba osób ubiegających się o świadczenia uniemożliwia udzielenie pomocy w wyższej kwocie. Fakt ten potwierdziła przedstawiona przez organ I instancji analiza posiadanych środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w W. i rozdziału tych środków.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze