Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński Sędziowie Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.) Sedzia WSA Wanda Wiatkowska - Ilków Protokolant Jolanta Pociejowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 3 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi P. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego I. oddala skargę, II. przyznaje adwokatowi W. B. kwotę 292, 80 ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100) zł w tym 22% VAT od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu odwołania P. H. od wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Dz. decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dz. z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, decyzją z dnia [...] [...], na podstawie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 5 pkt 2, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71, poz. 734/ uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że:

Powołując się na art.2,art.3, art.5, art. 6 i art.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych organ I instancji decyzją z dnia [...] Nr [...] odmówił przyznania P. H. dodatku mieszkaniowego na lokal nr [...] przy ul. [...] w Dz. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji podał, iż na ten lokal jest już wydana decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy na rzecz E. H. matki w/w.

Od wydanej decyzji w ustawowym terminie wniósł odwołanie P.H. zarzucając odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego, pomimo złożenia odpowiednich dokumentów. Ponadto w/w załączył kserokopię poprzedniej decyzji /od której jak stwierdził się odwołał / z dnia 11 sierpnia 2008 roku wystawionej na mamę E. H. oświadczając, iż na wniosek mamy decyzja została anulowana .

Zaskarżoną decyzję należało uchylić.

Jak wynika z akt sprawy na wniosek E. H. z dnia 1 sierpnia br o przyznanie dodatku mieszkaniowego na lokal przy ul. [...] w Dz. organ I instancji decyzją z dnia [...] Nr [...] przyznał w/w dodatek mieszkaniowy na okres od 1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku w wysokości 14,05 zł miesięcznie. We wniosku oraz w deklaracji o dochodach E. H. oświadczyła, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem P. H. Powyższą decyzję E. H. odebrała 26 sierpnia br /potwierdzając jej odbiór własnoręcznym podpisem na kopii decyzji /.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego na zajmowany lokal przy ul. [...] w Dz. wystąpił P. H.

Przy czym wskazać należy, iż najemcą lokalu przy ul. [...] w Dz. jest zarówno E. H. jak i P. H., stąd dodatek winien być przyznany łącznie na powyższych współnajemców i to niezależnie, który w nich ponosi wydatki na zajmowany lokal czy też który z nich wystąpił o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W chwili obecnej rozpatrzenie wniosku P. H. zależy od wcześniejszej decyzji z dnia [...] o przyznaniu matce w/w dodatku mieszkaniowego. W sytuacji bowiem, gdy decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na rzecz wnioskodawcy jest prawomocna ponowne wnioskowanie przyznania dodatku mieszkaniowego na ten sam okres jest bezprzedmiotowe i skutkuje umorzeniem postępowania.

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, to brak przedmiotu postępowania, gdy brak jest podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy. Dopóki orzeczenie rozstrzygające w sposób ostateczny daną sprawę funkcjonuje w obrocie prawnym, kolejne postępowanie dotyczące tej samej materii jest w oczywisty sposób bezprzedmiotowe (wyrok NSA w Katowicach U I SA/Ka 2247/98 z dnia 19 czerwca 2000 r. LEX nr 4439). Zatem skoro żądanie strony rozstrzygnięte zostało już wcześniejszą decyzją administracyjną, to wszczęte podaniem strony postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze