Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński (spr.) Sędzia NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska Protokolant Anna Rudzińska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 maja 2012 r. sprawy ze skargi Ł. M. na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. nie orzeka w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...], [...] Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ż., na podstawie art. 5 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. nr 141, poz. 892 ze zm.), § 4, 16, 21 ust. 1 i 2 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. nr 15, poz. 80), dalej: rozporządzenie, uznała Ł. M. , zwanego dalej skarżącym, niezdolnym do zawodowej służby wojskowej- kat. "N", rozpoznając u niego: 1. lewostronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich (§ 21 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia stanowiącego wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do pełnienia takiej służby poza granicami państwa, zwanego dalej. zał.), 2. wadę wzroku (§ 13 pkt 1 zał.), 2. czynnościowe zaburzenia mowy (§ 29 pkt 1 zał. ), 3. kifozę szyjną (§ 34 pkt 1 zał.), 3. wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej budowie ciała (§ 1 pkt 1 zał.)

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że stwierdzone na podstawie wykonanych badań rozpoznania powodują niezdolność skarżącego do zawodowej służby wojskowej.

Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie.

Decyzją z dnia [...], nr [...] Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we W. zmieniła zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej pkt 8 i ustaliła, że numeracja w nim określona winna być: ad. pkt 1 rozp. - § 21 pkt 1, ad. pkt 2 rozp. - § 13 pkt 1, ad. pkt 3 rozp. - § 29 pkt 1, ad. pkt 4 rozp. - § 34 pkt 1, ad. pkt 5 rozp. - § 1 pkt 1 z zał., w pozostałym zakresie utrzymała w mocy orzeczenie organu I instancji.

W uzasadnieniu wskazano, że po rozpatrzeniu odwołania oraz analizie dokumentacji orzeczniczo-lekarskiej nie stwierdzono nieprawidłowości mogących stanowić podstawę do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Wskazano, że w świetle wykonanych dla potrzeb orzeczniczych badań lekarskich specjalistycznych u skarżącego stwierdzono: lewostronne upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, czynnościowe zaburzenia mowy, nieznaczne osłabienie ostrości wzroku oka prawego, wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej budowie ciała oraz kifozę szyjną mieszczącą się w zakresie pojęciowym § 21 pkt 1, § 29 pkt 1, § 13 pkt 1, § 1 pkt 1 i § 34 pkt 1 z zał. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter schorzeń, zwłaszcza odnośnie pkt 3 i 4 rozp., zakwalifikowano skarżącego do kategorii "N" - niezdolny do zawodowej służby wojskowej w charakterze kandydata. Zaznaczono, że skarżący nie przedstawił do wglądu komisji innej dokumentacji medycznej, która zawierałaby dane mogące poddać w wątpliwość ocenę badających dla potrzeb orzeczniczych lekarzy specjalistów i kwalifikację orzeczniczą wojskowej komisji lekarskiej I instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżący wniósł o zmianę wydanego orzeczenia RWKL we W.

Podniósł, że po wniesieniu odwołania od orzeczenia TWKL w Ż. nie przedstawiono mu żadnej szansy na przedstawienie dodatkowej dokumentacji przed RWKL we W., oparto się jedynie na dokumentacji przedstawionej przez TWKL w Ż. Wskazał, że z zalecenia badań lekarsko - specjalistycznych wynika, ze lekarz poradni psychologicznej stwierdził u skarżącego czynnościowe zaburzenia mowy (jąkanie), co jest dla niego niezrozumiałe, gdyż wymieniony lekarz nie jest specjalistą w dziedzinie logopedii. Skarżący przedstawił zaświadczenie z Centrum Terapii Jąkania w S., gdzie brał udział w rocznej terapii w 2005 r., która zakończyła się sukcesem (mową płynną) oraz orzeczenie psychologiczne z dnia 6 października 2011 r., nr 135/11, w którym na podstawie przeprowadzonych badań, nie stwierdzono przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej, co trzy dni wcześniej stwierdził psycholog i psychiatra w Szpitalu Wojskowym w Ż.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska