Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Henryk Ożóg Sędziowie : Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (sprawozdawca) Protokolant : Aneta Januszkiewicz po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi A. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] marca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia [...] marca 2011 r. nr [...], podjętą na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.), dalej ustawa, po rozpatrzeniu odwołania A. Ż. utrzymało w mocy decyzję z dnia 24 lutego 2011 r. działającego z upoważnienia Prezydenta W., Starszego Administratora ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. odmawiającej umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonych decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. ([...]), w wysokości 3500 zł oraz kwoty ustawowych odsetek, które na dzień decyzji wynoszą 297,39 zł i są naliczane do dnia spłaty.

Organ I instancji odmówił skarżącej umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - określonych decyzją z dnia 12 stycznia 2011 r. w wysokości 3.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, że podstawę prawną dotyczącą zastosowania ulgi określa art. 23 ust. 8 ustawy. Podkreślił, że zastosowanie ulgi w formie umorzenia świadczeń nienależnie pobranych następuje w ramach uznania administracyjnego. Oznacza to, że nawet wystąpienie szczególnych przesłanek nie daje podstaw i tytułu do zaspokojenia żądania stronie w każdym przypadku. Organ podkreślił, że "Naczelny Sąd Administracyjny za szczególnie uzasadnione uznaje sytuacje zupełnie wyjątkowe (wyrok NSA z dnia 19.01.2006 roku)". Organ ustalił, że strona wraz z córką wynajmuje jeden pokój, z używalnością kuchni i łazienki. Źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie rodzinne przyznane na rzecz córki w łącznej wysokości 261 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca korzysta od 2004 r. ze świadczeń z pomocy społecznej. Zdaniem organu pierwszej instancji strona nie przedstawiła dowodów, że zachodzą nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji jej rodziny. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że wprawdzie sytuacja dochodowa skarżącej w gospodarstwie domowym jest trudna, ale te trudności mają charakter przejściowy. W gospodarstwie domowym nie występuje alkoholizm, niepełnosprawność, ani długotrwała choroba. Organ wskazał, że skarżąca jest w wieku produkcyjnym, jest zarejestrowana w PUP, nie ma przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia. Ponadto, organ zwrócił uwagę, że posiadając we współwłasności nieruchomość i będąc w trudnej sytuacji finansowej zrezygnowała z należnych jej dochodów z tytułu dzierżawy.

Jednakże, mając na uwadze jej obecną sytuację dochodową, organ poinformował ją o możliwości zastosowania ulgi w spłacie nienależnie pobranego świadczenia w formie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty.

W odwołaniu skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania organu pierwszej instancji. Wskazała, że o zgonie A. D. dowiedziała się dopiero w dniu 3 listopada 2010 r, ponieważ wraz z córką nie utrzymywały kontaktów z nim, ani z jego rodziną. Niezwłocznie, tj. w dniu 4 listopada 2010 r. zawiadomiła MOPS o tym fakcie i przedstawiła akt zgonu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze