Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia terminu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel Sędziowie Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędzia WSA Wanda Wiatkowska- Ilków (sprawozdawca) po rozpoznaniu w Wydziale IV w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2018r. sprawy ze skargi B.G. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia terminu oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda D. postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 r. Nr [...] na podstawie art. 58 oraz art. 59 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku B. G. reprezentowanej przez pełnomocnika A. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia 20 kwietnia 2018 r., nr [...], orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 9 kwietnia 2018 r. postanowił odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu podał, że decyzją administracyjną Prezydenta Miasta W. z dnia 20 kwietnia 2018 r., nr [...], orzeczono o utracie przez Beatę G. statusu osoby bezrobotnej z dniem 9 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu decyzji podano, iż zainteresowana nie stawiła się w wyznaczonym przez urząd pracy terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego nastąpiło na okres 270 dni, gdyż było to czwarte niestawiennictwo w wyznaczonym terminie. Ww. decyzja została wysłana na adres korespondencyjny podany przez B. G. na karcie rejestracyjnej, tj. ul. [...], za pośrednictwem urzędu pocztowego. Przesyłka była dwukrotnie awizowania, tj. w dniu 10 maja 2018 r. i 18 maja 2018 r. i wobec niepodjęcia jej przez adresata został zwrócona do nadawcy, tj. Powiatowego Urzędu Pracy we W. w dniu 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), została skutecznie doręczona stronie w dniu 24 maja 2018 r.

Opisana decyzja z dnia 20 kwietnia 2018 r., zawierała pouczenie o terminie wniesienia od niej odwołania, które zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego winno być wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, tj. do dnia 7 czerwca 2018 r.

Z przedłożonych organowi odwoławczemu dokumentów wynika, że pismem wysłanym dnia 29 czerwca 2018 r. pełnomocnik A. G. (pełnomocnictwo z dnia 25 czerwca 2018 r.), wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i równocześnie złożył w tym dniu odwołanie od wyżej wymienionej decyzji.

W uzasadnieniu podał, że z uwagi na to, iż stale przebywa w domu, bowiem w dniach 8-15 co miesiąc, czeka na dwa zasiłki z MOPS oraz karty socjalne z ZUS, a także jako kurator i prawny opiekun nad dwiema siostrami B. G., do 20 każdego miesiąca oczekujący na emeryturę stwierdza, że listonosz nie poinformował go o liście poleconym i nie było w skrzynce listowej pierwszego awiza z dnia 10 maja 2018 r. W dniu 18 maja 2018 r. otrzymał emeryturę i listonosz również nie powiadomił go o liście, natomiast drugie awizo z dnia 18 maja 2018 r. wyjęła ze skrzynki jego żona D. z plikiem druków reklamowych, ale już po terminie odbioru z poczty. W zaistniałej sytuacji wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania z powodu braku awiza uważa za słuszny i zasadny. Pełnomocnik A. G. (ojciec strony), również podał, że w urzędzie pracy znajduje się kilka upoważnień jego jako pełnomocnika B. G. i prosi o adresowanie na jego imię i nazwisko wszelkiej korespondencji dotyczącej córki. Do ww. pisma pełnomocnik strony załączył kserokopię faktury z dnia 9 kwietnia 2018 r. z apteki we W. na kwotę 45,44 zł za leki oraz zaświadczenia lekarskiego o niezdolności B. G. do pracy od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r. ( 5 dni).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6330 Status  bezrobotnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda