Sprawa ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] P. po wyroku uchylającym WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Jolanta Sikorska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA - Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Sędzia WSA - Wanda Wiatkowska-Ilków, Protokolant Aleksandra Siwińska, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] P. po wyroku uchylającym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2005r. sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03 oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] T. C. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pismo nazwane zażaleniem, w którym podał, że składa skargę w przedmiocie nie wydanie żadnej decyzji administracyjnej przez organy wojskowe co do uprawnień klasy specjalisty wojskowego, choć było to ich obowiązkiem zgodnie z załączonym postanowieniem i wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Do skargi dołączył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03, którym to wyrokiem po rozpatrzeniu skargi T. C. na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku do uposażenia, Sąd ten uchylił zaskarżone postanowienie. Dołączył też postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] nr [...] o przekazaniu zażalenia skarżącego na niezałatwienie odwołania w sprawie klasy specjalisty wojskowego oraz w sprawie uchylonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowienia nr [...] Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. według właściwości Dowódcy Sił Powietrznych w W.

W dalszych motywach wniesionego w niniejszej sprawie zażalenia podniósł, że władze wojskowe procedowały nabycie uprawnień klasy specjalisty wojskowego według przepisów obowiązujących w dacie ich wydania ale w dalszym ciągu nie wydały w tej sprawie żadnej decyzji, działając tym samym na jego szkodę. Sytuacja ta trwa od [...]. Powołując się na powyższe wniósł o załatwienie jego wniosku w jak najszybszym czasie, aby mógł po otrzymaniu ewentualnie odmownej decyzji organu drugiej instancji złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podał, że jako strona ma prawo złożyć zażalenie na niewykonanie wyroku do właściwego Sądu, który sprawę rozpatrywał i wydał orzeczenie zaś pracodawcy, który nie wykonał orzeczenia Sądu grozi grzywna oraz zgłoszenie do Prokuratury Wojskowej o niewykonaniu orzeczenia Sądu, co ma znamiona występku i za co grozi zgodnie z art. 244 KK pozbawienie wolności do lat 3. Ponadto z uwagi na przewlekłość postępowania uważa, że mógłby wystąpić o odszkodowanie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia [...] doręczonym skarżącemu w dniu [...] skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podanie, czy skarga ta została poprzedzona pisemnym wezwaniem właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, w terminie 7 dniu pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi pismem z dnia [...] skarżący podał, że w dniu [...] skierował do Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. zażalenie na niewykonanie wyroku Sądu z 15 listopada 2006r. związku z uchyleniem postanowienia nr [...].

Zarządzeniem z dnia [...], doręczonym skarżącemu w dniu [...]. Sąd wezwał skarżącego do sprecyzowania skargi przez podanie, czy wniesiona w sprawie skarga jest skargą na bezczynność organu odwoławczego w zakresie załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15.11.2005r. sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03, czy jest skargą wniesioną w trybie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W odpowiedzi pismem z dnia [...] skarżący podał, że działania organów wojskowych mają znamiona biurokratycznego i opieszałego załatwienia i powodują szkodę w wypłacie dodatku finansowego. Podał, że zażalenie, które wniósł w niniejszej sprawie winno mieć formę skargi, "i przy tym przystaje - w trybie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)".

Strona 1/4