Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Serwiniowska /sprawozdawca/, Sędziowie WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, Marcin Miemiec, Protokolant Aleksandra Rygielska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2006r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 sierpnia 2004r. Nr XXV/155/2004 w przedmiocie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz strony skarżącej kwotę 240 /słownie: dwieście czterdzieści/ zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 27 października 2004r. Nr PN 0914-15/21/04 - działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592/ zaskarżył § 1 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 sierpnia 2004r. Nr XXV/155/2004 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Podstawą podjęcia uchwały jest art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm./.

W § 1 uchwały postanowiono ustalić następujące warunki całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.

1.Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, przysługuje rodzicom:

a) nie posiadającym stałego dochodu,

b) których dochód rodziny nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

c) którzy z uwagi na stan zdrowia potwierdzony odpowiednim orzeczeniem lekarskim nie są zdolni do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny.

2.Ustala się poniższe warunki częściowego zwalniania z obowiązku ponoszenia opłat przez rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe ustalone dla danej rodziny:

a) w 90% zwolnienia z odpłatności ustalonej dla rodziców w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 150% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

b) w 80% zwolnienia z odpłatności ustalonej w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 200% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

c) w 70% zwolnienia z odpłatności ustalonej dla rodziców w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 250% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

d) w 60% zwolnienia z odpłatności ustalonej dla rodziców w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 300% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny,

e) w 50% zwolnienia z odpłatności ustalonej dla rodziców w przypadku, gdy dochód w ich rodzinie jest równy lub niższy 350% kryterium dochodowego ustalonego dla tej rodziny.

3.Rodzice których dochód jest wyższy niż 400% kryterium dochodowego ustalonego dla rodziny, ponoszą pełną odpłatność za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej.

4.W przypadku rodziców, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej stosuje się odpowiednie przepisy wykonawcze.

W § 2 uchwały powierzono jej wykonanie Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego, a § 3 wskazano, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Organ nadzoru zarzucił powyższej uchwale w zaskarżonej części naruszenie art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. /Dz.U. Nr 78, poz. 483/ w zw. z art. 79 ust. 6 i art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm./.

Strona 1/5