Sprawa ze skargi K. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński, Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski, Protokolant Aneta Januszkiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 28 marca 2012 r. sprawy ze skargi K. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej I. oddala skargę w zakresie ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej; II. dalej idącą skargę odrzuca.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/9

Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska we W. orzeczeniem nr [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. działając na podstawie art. 5 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593 ze zm.) oraz § 4, § 16, § 2 ust. 1 i 2 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej, oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2010 r. Nr 15, poz. 80) po przeprowadzonym badaniu na skierowanie Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej, K. K. rozpoznała u badanego

1) przebyty uraz skrętny kręgosłupa szyjnego z objawową rwą szyjną lewostronną ze znacznym ograniczeniem ruchomości głowy we wszystkich kierunkach, upośledzający sprawność ruchową - § 34 pkt 10, § 62 pkt 2;

2) wielopoziomową dyskopatię kręgosłupa szyjnego C2-C3, C3-C4, C4-C5 i C6-C7 upośledzające sprawność ustroju - § 34 pkt 6;

3) śladowe skrzywienie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego nieupośledzających sprawności ustroju - § 34 pkt 1;

4) bliznę po hernioplastyce pachwinowej prawostronnej nieupośledzające sprawności ustroju - § 4-§ 3 pkt 1;

5) podwyższony poziom kwasu moczowego do obserwacji - § 59 pkt 1 (w zast.);

6) hipertrójglicerydemie nieznacznie upośledzającą sprawność ustroju - § 60 pkt 1;

7) wadę rozwojową rąk pod postacią wydłużenia palców III i IV-go bez upośledzenia sprawności ruchowej - § 75 pkt 1 (w zast.).

W związku z powyższym rozpoznaniem określono kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej - kategoria N - Zał. 1, Grupa III - Niezdolny do służby w Żandarmerii Wojskowej. Stwierdzono również, że schorzenie ad 1 rozpoznania pozostaje w związku ze służbą wojskową w następstwie wypadku - kwalifikacja prawna WSzW we W. nr [...], z dnia [...] czerwca 2011 r. - pozostałe wymienione schorzenia nie pozostają w związku ze służbą wojskową.

Nie zaliczono skarżącego do żadnej grupy inwalidzkiej, stwierdzono, że nie zalicza się badanego do inwalidztwa w związku ze służbą wojskową powstałego wskutek wypadku/chorób z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze.

W uzasadnieniu podano, że stwierdzone na podstawie wykonanych badań rozpoznania powodują niezdolność do pełnienia służby w Żandarmerii Woskowej, na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 8 stycznia 2010 r. Stwierdzono też, że orzekany jest zdolny do zawodowej służby wojskowej.

Odwołanie od powyższej decyzji w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej złożył K. K. Motywował je tym, że został mu przyznany długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a nie stały. Dodał, że skoro uszczerbek nie jest trwały, wnosi o urlop zdrowotny celem kontynuacji leczenia i rehabilitacji.

Ponadto stwierdził, że "co do orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w pkt 8 - w rozpoznaniu, niezgodnie ze stanem faktycznym jest stwierdzenie w pkt 2, iż wielopoziomowa dyskopatia i obniżenie między kręgowe nie jest w wyniku wypadku na służbie". Podał, że wcześniej nie leczył się na kręgosłup - również komisje lekarskie nie stwierdziły upośledzenia sprawności kręgosłupa. Dodał, że po wizycie u neurochirurga dowiedział się, że obniżona przestrzeń międzykręgowa, którą widzi na zdjęciach rezonansu magnetycznego jest wynikiem doznanego złamania podczas wypadku. Poinformował, że 11 października 2011 r. ma wizytę u prof. dr hab. J. konsultanta neurochirurgicznego wojewódzkiego, w celu konsultacji i opinii oraz opisu rezonansu magnetycznego pod kątem doznanych obrażeń podczas wypadku.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska