Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Uzasadnienie strona 2/4

Sąd podkreślił, że terminem procesowym jest okres do dokonania określonej czynności procesowej przez podmioty postępowania i tylko do takiego terminu stosuje się instytucje przywrócenia, sanującą negatywne procesowe skutki jego uchybienia.

Pismem z dnia 26 lutego 2009r. Ż. G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę, w której wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty z dnia [...]r. W motywach skargi podała, że zawiadomienie o rozprawie przesłane jej przez Sąd we wrześniu 2008r. zostało nadane na nieaktualny adres zamieszkania t.j. we W. przy ul. [...], pod którym nie mieszkała już od roku. W tym czasie mieszkała pod nowym adresem t.j. we W. przy ul. [...]. Stwierdziła, że nowy adres figurował w aktach sądowych w trzech miejscach i był Sądowi znany od początku sprawy, gdyż pierwsze pismo z Sądu t.j. doręczenie odpisu odpowiedzi na skargę było wysłane na prawidłowy adres we W. przy ul. [...]. O zaistniałej sytuacji dowiedziała się w dniu 17 lutego 2009r., gdy udała się do sekretariatu Sądu w celu wyjaśnienia, jaki list wysłano z Sądu na jej nieaktualny adres we wrześniu 2008r. Dowiedziała się, że było to zawiadomienie o terminie rozprawy i że sprawa została już zakończona. Zarzuciła, że w związku z powyższym została pozbawiona możliwości obrony swoich praw na rozprawie i złożenia środków odwoławczych od wyroku sądowego, a samo załatwienie sprawy przedłużyło się o kolejne sześć miesięcy. Podniosła, że jest to dyskryminacja i ograniczenie jej praw obywatelskich, żądając ukarania pracownika winnego tej sytuacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należało zbadać dopuszczalność oraz zasadność skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 225/08.

Zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać, oprócz oznaczenia zaskarżonego orzeczenia, także podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Podstawę wznowienia określają przepisy art. 271, art. 272 i art. 273 ustawy. Zgodnie z ich treścią, można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli:

1) w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia,

2) strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania.

Ponadto, można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, jak również na tej podstawie, że orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym następnie uchylonym lub orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

Strona 2/4