Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Uzasadnienie strona 4/4

Jako ustawową podstawę wznowienia postępowania sądowego skarżąca wskazała tę, o której w art. 271 pkt 2 powołanej ustawy tzn. pozbawienie możności działania wskutek naruszenia przepisów prawa. Sąd stwierdza, iż badanie zasadności wskazanej przesłanki wznowienia postępowania sądowego wymaga jednak potwierdzenia istnienia związku przyczynowego między okolicznościami wskazanymi przez stronę jako podstawa wznowienia a treścią rozstrzygnięcia zawartego w wyroku z dnia 24 września 2009r. Innymi słowy należy wykazać, że wskazana przez skarżącą przyczyna wznowienia (niezawiniona niemożność udziału w postępowaniu sądowym równoznaczna z niemożnością osobistego przedstawienia stanowiska w sprawie) miała wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 357, T. Woś : Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005, s. 681).

W ocenie Sądu, taki związek nie zachodzi. Przedmiotem postępowania sądowego była kontrola ostatecznej decyzji administracyjnej D. Kuratora Oświaty we W., w sprawie odmowy nadania stronie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Kontrola ta odnosiła się przede wszystkim do oceny sposobu przeprowadzenia przez organ wykładni przepisów prawa materialnego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Oznacza to, że miała ona charakter kontroli zobiektywizowanej i sprowadzała się do oceny, czy wykładnia ta była prawidłowa ze względu na ustalone reguły interpretacyjne, a podjęta przez organ decyzja była logicznym rezultatem procesu wykładni.

Skarżąca przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wykładni i rozumienia przedmiotowych regulacji ustawy Karta Nauczyciela zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w skardze na ostateczną decyzję D. Kuratora Oświaty we W., jednak Sąd w wyroku z dnia 24 września 2009r. wykładni tej nie podzielił. Stanowisko to podtrzymała podczas rozprawy wznowieniowej w dniu 20 maja 2009r., nie wykazała jednak, że jej udział w rozprawie w dniu 24 września 2008r. połączony z możliwością osobistego przedstawienia swego stanowiska wpłynąłby na treść orzeczenia.

Nie można zatem podzielić twierdzenia skarżącej, że powołana przez nią przesłanka wznowieniowa mogła mieć wpływ na wynik sprawy. Status zawodowy strony organy ustaliły na podstawie przepisów prawa, a podtrzymana przez nią interpretacja stosownych przepisów ustawy Karta Nauczyciela nie podważa prawidłowości wykładni przeprowadzonej przez organy administracji. W konsekwencji nie może także ulec zmianie ocena legalności decyzji dokonana w wyroku z dnia 24 września 2008r. wydanym przez WSA we Wrocławiu. Wskazywana przez stroną podstawa wznowieniowa nie miała zatem wpływu na treść rozstrzygnięcia Sądu w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 225/08.

Sąd w tym wyroku oddalił skargę na decyzję D. Kuratora Oświaty we W., aprobując przeprowadzaną przez niego wykładnię przepisów, czemu dał wyraz w uzasadnieniu wyroku.

W efekcie powyższych rozważań Sąd przyjął, że wniesiona skarga o wznowienie postępowania nie ma uzasadnionej podstawy wznowienia i na podstawie art. 282 § 2 ustawy. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega oddaleniu.

Strona 4/4