Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie aktu nadania stopnia nauczycielskiego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia NSA Henryk Ożóg Sędziowie : Asesor WSA Marta Semiczek Asesor WSA Alojzy Wyszkowski /sprawozdawca/ Protokolant: Krzysztof Caliński po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi I. M. na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie aktu nadania stopnia nauczycielskiego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...]r. Pani I. M. otrzymała decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] we W. nr [...]- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Prezydent W. decyzją z dnia [...]r. nr [...]stwierdził nieważność powyższej decyzji dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] we W., w uzasadnieniu podał, że zainteresowana nie posiadała w dniu rozpoczęcia stażu oraz w dniu nadania stopnia, kwalifikacji do zajmowanego stanowiska i wobec tego akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego został wydany z rażącym naruszeniem prawa. Dalej wskazał, że w dniu [...]r. Pani I. M. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr [...] we W., w pełnym wymiarze i uzyskała z tym dniem z mocy prawa stopień nauczyciela stażysty.

Legitymuje się ona dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w P. w zakresie technologii żywności, specjalność żywienie człowieka (nr dyplomu [...] z dnia [...]r.), świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego z zakresu nauczania języka angielskiego z dnia [...]r. Ponadto posiada Świadectwo Zaawansowanych Umiejętności Zarządzania potwierdzające ukończenie kursu na uczelni Swinburne University of Technology (Victoria A.) uznanego przez Państwową Komisję Szkoleniową. Nauczycielka posiada First Certificate in English z [...]r. nr [...]. W dniu [...]r. rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

W uzasadnieniu podniesiono, że zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela / Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm./, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Pani I. M. nie uzyskała wymaganych kwalifikacji, bowiem miała co prawda odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, lecz posiadane wyższe wykształcenie w zakresie technologii żywności nie daje kwalifikacji merytorycznych z języka angielskiego, zatem nie mogła w dniu [...]r. uzyskać stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, bowiem w tym dniu nie posiadała kwalifikacji do zajmowanego stanowiska.

Mimo, że nauczyciel odbył staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych, niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, a tym samym wymogów niezbędnych do nadania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z art. 9b ust. 1 cyt. ustawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty