Sprawa ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
Sentencja

Sygn. [...] IV SAB/Po 171/18 [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Bąk - Marciniak (spr.) Sędziowie WSA Maciej Busz WSA Józef Maleszewski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2. stwierdza, że przewlekle prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Sygn. akt IV SAB/Po [...]

Uzasadnienie

M. N. w dniu 30.08.2018 r. wniosła do tut. Sądu skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego, stwierdzenie że przewlekłość miała charakter rażącego naruszenia prawa oraz zasądzenie sumy pieniężnej [...] zł na rzecz skarżącej z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania. W uzasadnieniu skargi wskazała, że w czerwcu 2017 r. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. Do dnia dzisiejszego wniosek nie został rozpatrzony.

W odpowiedzi na skargę na przewlekłość postępowania Wojewoda wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, iż w dniu 4.09.2018 r., działając na podstawie art.23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017,poz.1952 ze zm.) pismem nr [...] ustalił, iż w ww sprawie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie od 1.06.2017r. do 31.01.2018r. Jednocześnie w dniu 4.09.2018r. zgodnie z art.68 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr [...] z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2004.166.1 z dnia 2004.04.30, dalej jako rozporządzenie nr [...]), w zw. z art.60 ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr [...] z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr [...] w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.,[...] z dnia 2009.10.30, dalej jako rozporządzenie nr [...]), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952, dalej w skrócie u.ś.r.) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, dalej w skrócie u.p.p.w.d.), przekazał ww wniosek do holenderskiej instytucji łącznikowej celem rozpatrzenia za okres od 24.06.2017 r. do 31.01.2018 r.

W tym kontekście organ podał, że podstawowym zagadnieniem dla stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest określenie ustawodawstwa, któremu podlega dana osoba. Zasadą jest, że osoba, do której stosuje się przepisy rozporządzenia [...] podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Na podstawie art. 68 ust. 3 lit. a) i lit. b) rozporządzenia nr [...], jeżeli w instytucji właściwej państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, złożony zostaje wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, ale nie z tytułu prawa pierwszeństwa, to instytucja ta niezwłocznie przekazuje taki wniosek instytucji właściwej państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa. Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa, rozpatruje ten wniosek, tak jak gdyby został on złożony bezpośrednio do niej, a dzień, w którym wniosek taki został złożony w pierwszej instytucji, uważa się za dzień złożenia wniosku w instytucji mającej pierwszeństwo. Powyższy przepis obliguje instytucję właściwą z tytułu pierwszeństwa, w tym przypadku, instytucję niemiecką, do rozpatrzenia wniosków skarżącego przesłanych przez instytucję polską. Powyższe rozstrzygnięcie podjęto na podstawie oświadczenia skarżącej, iż niepracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie jest zarejestrowana w PUP. N. M. N. od.1.02.2010r. do 1.01.2018r. pracował na terytorium [...]. Brak aktywności zawodowej skarżącej w Polsce potwierdza informacja z systemu ZUS Empatia. Nadto organ wskazał, że w dniu 5.09.2018r. został przekazane do SKO w P. ponaglenie skarżącej, a w dniu 11.09.2018r. SKO postanowieniem stwierdziło, że Wojewoda nie dopuścił się bezczynności w niniejszej sprawie.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda