Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w zakończonym postępowaniu administracyjnym na złożony wniosek
Uzasadnienie strona 3/3

Niesporne jest w sprawie, że przedmiotem skargi skarżący uczynił przewlekłość prowadzonego przez Kierownika MOPS postępowania w sprawie złożonego przez skarżącego wniosku z dnia 8 lutego 2013 r.

Z uwagi na tak oznaczony przedmiot skargi, istotne znaczenie w niniejszej sprawie ma przepis art.35 k.p.a., zgodnie z którym organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (§ 1). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Dyspozycja art. 36 § 1 k.p.a. umożliwia przy tym organowi przedłużenie terminu załatwienia sprawy, o ile jednak jest to obiektywnie konieczne i uzasadnione okolicznościami faktycznymi.

Uwzględniając powyższe, Sąd dokonując oceny prowadzonego w niniejszej sprawie przez Dyrektora MOPS postępowania administracyjnego, a któremu to organowi skarżący zarzuca przewlekłość postępowania, oceny tej dokonywał w oparciu o akta administracyjne, ilustrujące przebieg zdarzeń, jak i rozstrzygnięć w przedmiotowym postępowaniu.

I tak Sąd w wyniku analizy akt sprawy doszedł do wniosku, że Dyrektorowi MOPS nie można zarzucić przewlekłości w przeprowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu administracyjnym.

Przede wszystkim podkreślić należy, że decyzje orzekające merytorycznie o żądaniu strony z wniosku z dnia 8 lutego 2013 r. organ I instancji wydał w dniu 28 marca 2013 r. (nr [...], nr[...] oraz nr [...]).

Postępowanie administracyjne było jednak przedłużane z urzędu z przyczyn nie leżących po stronie organu. O fakcie i przyczynach przedłużenia tego postępowania oraz nowym terminie załatwienia sprawy skarżący został prawidłowo poinformowany przez MOPS, zawiadomieniami z dnia 21 lutego 2013 r. i z dnia 8 marca 2013 r. Nadto postanowieniem z dnia 11 marca 2013 ., nr [...] Kierownik MOPS przedłużył toczące się postępowanie, nie później niż do 10 kwietnia

2013 r., w związku z tym, że postępowanie nie mogło być zakończone w terminie do dnia 11 marca 2013 r. z uwagi na utrudnienia skarżącego w sprawie przeprowadzenia wywiadu.

W toku całego postępowania organ pomocowy nie działał przewlekle, podejmując z urzędu szereg czynności wynikających z przepisów prawa, mających na celu możliwie szybkie załatwienie sprawy. Dokumentują to akta administracyjne sprawy.

Stwierdzenie powyższego oznacza, że skarga na przewlekłość postępowania przedstawia się jako bezzasadna, co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do jej oddalenia na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej