Skarga kasacyjna na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Rausz, Sędziowie NSA Janina Antosiewicz, Andrzej Gliniecki (spr), Protokolant Maria Połowniak, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt II SA/Wr 2496/2001 w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004 r. Sygn. akt II SA/Wr 2496/2001 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził nieważność decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] ([...]) oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie b. z dnia [...] ([...]), zezwalającej "na użytkowanie instalacji gazowej w budynku przy ul. [...] w B., z wyłączeniem lokalu mieszkalnego nr 8, Wspólnocie Mieszkaniowej złożonej z właścicieli lokali mieszkalnych w B. przy ul. [...]".

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 13.03.1998 r. zamknięto dopływ gazu do budynków nr 2 i 4 przy ul. [...] w B. w związku ze stanem technicznym instalacji gazowej. W dniu 27 sierpnia 1998 r. zostało wydane pozwolenie na budowę mające na celu wykonanie remontu oraz częściowo nowej instalacji gazowej. Ostatecznego odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 4.09.1998 r.

Jak wynika z późniejszych ustaleń organów nadzoru budowlanego, roboty przy przedmiotowej instalacji gazowej zostały wykonane wcześniej niż decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Rok później F. K. zamieszkała przy ul. [...] złożyła skargę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w dniu 26.10.2000 r. wystąpiła do Starosty B. o uchylenie w/w decyzji po czym wycofała ten wniosek i w dniu 28.02.2001 r. wystąpiła do Wojewody Opolskiego o uchylenie pozwolenia na budowę.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie b., na skutek powyżej opisanych działań Fr. K., wszczął postępowanie wyjaśniające, a następnie wydał na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego decyzję z dnia [...] nakazującą Miejskiemu Zarządowi Mienia Komunalnego w Likwidacji, w terminie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, wykonanie:

- opracowania oceny technicznej potwierdzającej prawidłowość wykonania instalacji i jej przydatności do użytkowania,

- inwentaryzacji wykonanej instalacji gazowej,

- opracowanie projektu budowlanego doprowadzającego instalację do stanu zgodnego z przepisami, normami i warunkami technicznymi w przypadku, gdy z oceny technicznej będzie wynikała taka konieczność,

- niezbędnych uzgodnień wynikających z przepisów szczegółowych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż naruszono przepisy ar. 28, 41 ust. 4 i 5, 42 ust. 1 i 2 oraz art. 45 Prawa budowlanego, co doprowadziło do sytuacji, że od 3 lat użytkowana jest instalacja gazowa, a inwestor nie dokonał na piśmie zgłoszenia o zakończeniu robót, chociaż w dniu 4.09.1998 r. dokonany został odbiór.

Po rozpatrzeniu odwołań F. K. i Pełnomocnika Likwidatora M.Z.M.K. w B., Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, którą do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Wrocławiu zaskarżyła F. K..

Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w B. pismem z dnia 30.07.2001r. przedstawił dokumenty wymagane w/w decyzją z dnia [...]. Dalszą konsekwencją tego było wydanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie b., decyzji z dnia [...] zezwalającej na użytkowanie instalacji gazowej z wyłączeniem lokalu nr 8 przy ul. [...] w B.

Strona 1/4