Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Włoskiewicz, Sędziowie NSA Janina Antosiewicz ( spr. ), Małgorzata Jaśkowska, Protokolant Iwona Sadownik, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zarządu Województwa O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt I SA 1843/02 w sprawie ze skargi Zarządu Województwa O. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 czerwca 2004 r. I SA 1843/02 oddalił skargę Zarządu Województwa O. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 czerwca 2002 r. w przedmiocie komunalizacji na rzecz Województwa O. nieruchomości gruntowych zabudowanych, objętych księgami wieczystymi KW (...)49, KW (...)99 i KW (...)18.

W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na ustalenia organów, z których wynikało, iż wniosek o komunalizację złożył Zarząd Województwa O.; grunty te stanowiły własność Skarbu Państwa i obciążone były prawem użytkowania wieczystego na rzecz Teatru im. J. K. w O.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków na nich posadowionych przez Teatr im. J. K. w O. nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody O. z dnia 15 września 1998 r. (...).

W księdze wieczystej KW (...)49, założonej dla działki nr 23/7 w dziale czwartym hipoteki - wpisana została hipoteka przymusowa w kwocie 9.246.500 zł. na rzecz Skarbu Państwa, celem zabezpieczenia wierzytelności.

W księdze wieczystej KW (...)99, założonej dla działek nr 37/3 oraz 37/6 oraz KW (...)18, założonej dla działki nr 37/5 w dziale czwartym hipoteki - wpisana została w obu księgach wieczystych hipoteka przymusowa w kwocie 1.206.100 zł. na rzecz Skarbu Państwa, celem zabezpieczenia wierzytelności.

Wojewoda O. decyzją z 17 grudnia 2001 r. wydaną na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./ stwierdził nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Województwo O. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności gruntów - nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa, będących we władaniu Teatru im. J. K. oznaczonych nr działek 23/7, 37/3, 37/6, 37/5 o łącznej powierzchni 0,8346 ha.

Organ powołał się na art. 145 ust. 3 ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji państwowej w związku z reformą ustrojową państwa /Dz.U. nr 106 poz. 668 ze zm./, który stanowi, że z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostki samorządu terytorialnego przejęły instytucje i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowane.

Prezes Rady Ministrów działając na podstawie delegacji, zawartej w art. 145 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy, wydał rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych /Dz.U. nr 148 poz. 971/,w którym wskazał Teatr im. J. K. jako jednostkę przejmowaną przez Województwo O.

Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30 listopada 2001 r. sporządzonym w trybie określonym w par. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania /Dz.U. nr 13 poz. 114/ nastąpiło przejęcie ww. nieruchomości przez Województwo O.

Strona 1/5