Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Edward Janeczko po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. B. S. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2003 r. sygn. akt I SA 3161/01 w sprawie ze skargi A. B. S. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 października 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego postanawia 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2003 r. sygn. akt I SA 3161/01, 2) zwrócić A. B. S. uiszczony wpis w kwocie 100 zł. /sto złotych/, 3) odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ pozwalał w przypadkach określonych w tym przepisie na wniesienie skargi kasacyjnej w terminie do dnia 31 marca 2004 r. Jest to termin określony kalendarzowo, do którego nie mają zastosowania przepisy o przywróceniu terminów.

Dlatego wniosek jako niedopuszczalny podlegał odrzuceniu ze zwrotem uiszczonego wpisu /art. 88, 232 par. 1 pkt 1 lit. "a" w związku z art. 193 wskazanego wyżej prawa/.

Należy przy tym podkreślić, że we wniosku o przywrócenie terminu określona została data 14.03.2004 r., ale wniosek ten wraz ze skargą kasacyjną wpłynął do sądu 14 kwietnia 2004 r. To samo dotyczy skargi kasacyjnej.

Skoro wniosek o przywrócenie terminu podlegał odrzuceniu, należało również odrzucić skargę kasacyjną, wniesioną po upływie wymaganego terminu /art. 180 w związku z art. 178 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/.

Strona 1/1