Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Lewkowicz (spr.), Sędzia NSA W. W. Kędzierski, Asesor WSA U. B. Rymarska, Protokolant A. Ziniewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2004 r. sprawy ze skargi B. D. Spółka z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2002 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1994 rok oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/14

Drugi Urząd Skarbowy w B., decyzją z dnia [...] marca 2000 r., powołując przepisy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz art. 21 ( 1 pkt 1 i ( 3, art. 51 ( 1, art. 53 ( 1 i ( 4, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) określił Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "B. D." w B. należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1994 r. w kwocie 22.171.296.000 starych złotych (2.217.129,60 zł po denominacji) w miejsce zeznanego 1.367.080.000, - zł (136.708,00 zł po denominacji), zaległość podatkową w tym podatku w kwocie 20.804.216.000,- zł (2.080.421,60 po denominacji); wysokość odsetek na dzień wydania decyzji w kwocie 49.875.115.000 (4.987.517,50 po denominacji). W uzasadnieniu podano, że w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej i postępowania podatkowego organ ustalił, że zaniżenie zeznanego za rok 1994 podatku dochodowego od osób prawnych powstało w wyniku:

1) nieuzasadnionego wykazania w księgach Spółki po stronie pasywów F. Rozwoju - Inwestycyjnego w kwocie 41.287.668.700 st. złotych. W wyniku tej operacji Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, czyli przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych za 1994 r. z mocy przepisów art. 7 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wyjaśniono, że Spółka przejęła na własność majątek sprywatyzowanego przedsiębiorstwa nie sfinansowany z własnych źródeł, lecz funduszem P. P. Z. P. w B. W momencie przyjęcia po stronie pasywów z dniem 01.10.1994 r. kwoty 41.287.668.700 zł jako pozostałe kapitały własne Spółka uzyskała dodatkowe przysporzenie majątkowe w postaci nieodpłatnego świadczenia ze środków przeznaczonych na fundusz własny przedsiębiorstwa, bowiem tylko część majątku Spółki znajdowało swoje źródło pochodzenia w zobowiązaniach długoterminowych wobec Skarbu Państwa i zobowiązaniach przejętych. Majątek (aktywa) w kwocie 41.287.668.700 został sfinansowany, zdaniem organu, funduszem własnym przedsiębiorstwa, a tym samym Spółka otrzymała go nieodpłatnie. Majątkiem tym Spółka dysponowała nieodpłatnie od dnia 01.10.1994 r. W wyniku powyższego Spółka zaniżyła podatek za rok 1994 o kwotę 16.515.068.000,- st. zł (41.287.668.700 x 40 % = 16.515.068.000)

2) zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 825.430.500 zł, z powodu nieuzasadnionego zaliczenia do kosztów:

kwoty 10.477.000,- złotych poniesionej na utrzymanie P. M. za m-c lipiec 1994 na podstawie faktury wystawionej dla Z. P. P. P.;

faktury nr [...] z dnia 24.10.1994 r. za utrzymanie wyżej wymienionej P.

za m-c wrzesień 1994 r. w kwocie 28.975.000, - złotych wówczas, gdy Spółka pracowników zatrudniła dopiero od m-ca października 1994 r.;

kwoty 10.000.000,- złotych wynikającej z faktury VAT Nr [...] wystawionej dla P.P. Z. P. - w likwidacji za obsługę bocznicy kolejowej w m-cu wrześniu 1994 r.;

kwoty 35.000.000,- złotych tytułem części wynagrodzenia na rzecz likwidatora i pełnomocnika likwidatora P.P. Z. P.;

Strona 1/14