Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania renty socjalnej
Tezy

Jednoznacznie brzmiąca treść przepisu art. 43 ust. 6 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) nie pozostawia wątpliwości co do tego, że świadczenie z pomocy społecznej można przyznać najwyżej od miesiąca, w którym wpłynął do organu wniosek strony wraz z wymaganą dokumentacją.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Tryniszewska-Bytys, Sędziowie NSA Jerzy Bujko, Elżbieta Trykoszko (spr.), Protokolant Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004 r. sprawy ze skargi R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania renty socjalnej o d d a l a s k a r g ę.

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] września 2003 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. przyznał skarżącemu R.K. na stałe rentę socjalną począwszy od września 2003 r..

W odwołaniu od tej decyzji R.K. zakwestionował początkowy termin, od którego przyznano mu rentę socjalną wnosząc o jej przyznanie od września 2002 r., zamiast od września 2003 r. Stwierdził, iż z uwagi na orzeczoną od września 2002 r. trwałą niepełnosprawność (istniejącą od dzieciństwa), renta socjalna przysługuje mu począwszy od września 2002 r.

Decyzją z dnia [...] października 2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. po rozpoznaniu odwołania strony orzekło o uchyleniu decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej terminu, od którego przyznano skarżącemu rentę socjalną przyznając ją od sierpnia 2003 r., w pozostałym zakresie decyzję pierwszoinstancyjną Kolegium utrzymało w mocy. Kolegium stwierdziło, iż z uwagi na to, że wniosek strony o przyznanie renty socjalnej wraz z kompletem dokumentów, złożony został [...] sierpnia 2003 r., to stosownie do treści art. 43 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, rentę socjalną należało przyznać począwszy od miesiąca złożenia wniosku tj. od sierpnia 2003 r. Stąd stosowna korekta decyzji pierwszoinstancyjnej.

W skardze wywiedzionej do sądu administracyjnego R.K. podtrzymał twierdzenie, że renta socjalna należy mu się począwszy od ustalonej ostatecznie daty zaliczenia go do osób niepełnosprawnych na trwałe tj. od [...] września 2002 r. Wskazał, że w sprawie ustalenia, iż stwierdzona niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa zmuszony był odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i dopiero [...] sierpnia 2003 r. uzyskał korzystny dla siebie wyrok sądu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Skarga jako bezzasadna podlegała oddaleniu.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta - jak stanowi § 2 powołanego przepisu - sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Kontrola sądu administracyjnego ogranicza się więc do zbadania, czy organy administracji w toku rozpoznawania sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Sąd czyni to mając na uwadze stan prawny i stan faktyczny sprawy, istniejące w dniu wydania zaskarżonej decyzji.

W sprawie będącej przedmiotem kwestionowanego postępowania administracyjnego nie doszło do naruszenia przepisów prawa, co czyni skargę niezasadną. Organ II instancji prawidłowo bowiem uznał, iż renta socjalna może być przyznana skarżącemu począwszy od sierpnia 2003 r. O początkowym terminie przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, przesądza treść art. 43 ust. 6 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r., nr 64, poz. 414 z późn. zmianami). Przepis ten stanowi, iż świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymagana dokumentacją.

W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne, ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. Jednoznacznie brzmiąca treść przepisu nie pozostawia wątpliwości co do tego, że świadczenie z pomocy społecznej przyznać można najwcześniej od miesiąca, w którym wpłynął do organu wniosek strony wraz z wymaganą dokumentacją. W sprawie jest bezsporne to, że kompletny wniosek o rentę socjalną skarżący złożył [...] sierpnia 2003 r. (dopiero wyrokiem sądu z [...] sierpnia 2003 r. strona uzyskała ustalenie, że jej niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa tj., że powstała przed ukończeniem 18 roku życia, co stanowiło ustawową przesłankę nabycia prawa do starań o rentę socjalną). Organ pomocy społecznej nie mógł w tej sytuacji przyznać skarżącemu renty socjalnej za okres wcześniejszy niż data złożenia wniosku z pełną dokumentacją.

Mając powyższe na uwadze Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa przez organ i w konsekwencji skargę strony oddalił (art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze