Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1993 rok
Uzasadnienie strona 2/2

Odwołanie od decyzji, doręczonej w trybie przepisów art. 44 Kpa w dniu 12 stycznia 1996 r., winien skarżący wnieść w terminie 14 dni od tej daty, czyli w dniach 20 styczeń -

02 luty 1996r.

Skarżący podnosi, że w terminie tym nie mógł wnieść odwołania z powodu choroby trwającej od 27 września 1995 r. do 31 marca 1996 r. Najpóźniej prośbę winien złożyć w pierwszym tygodniu miesiąca kwietnia 1996r.

Z przedstawionych przez skarżącego dowodów wynika jednak, że w szpitalu przebywał on od 28 listopada do 21 grudnia 1995r. Od 21 grudnia 1995r. do 30 stycznia 1996r. przebywał w domu, a następnie od 31 stycznia 1996r. do 28 lutego 1996r. znowu przebywał na leczeniu w szpitalu. W okresie pomiędzy 22 grudnia 1995r. a 30 stycznia

1996 r. nie było żadnych przeszkód do wniesienia odwołania.

Wniosek o przywrócenie terminu skarżący złożył dopiero w dacie 22 lipca 2002 r., czyli po upływie sześć i pół roku od upływu terminu i dlatego wniosek taki nie mógł być uwzględniony w świetle przepisu art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Odmowę przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] grudnia 1995 r. określającej wysokość zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych podatnika za rok 1993 r., Izba Skarbowa w B. oparła się na przepisach art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.).

Skarżący podatnik prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wniósł w dacie 22 lipca 2002 r. W dacie wniesienia prośby obowiązywały już przepisy wyżej powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku (art. 344 Ordynacji podatkowej), które miały w sprawie zastosowanie.

Przepisy art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej stanowią, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu

7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania zawarty był w odwołaniu od decyzji, które wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. w dniu 22 lipca 2002 r. (k. 26 akt podatkowych).

W uzasadnieniu wniosku podatnik podawał "...,iż w okresie od 27 września 1995 r. do końca marca 1996 r. byłem ciężko chory i przebywałem na leczeniu w szpitalu lub na zwolnieniu lekarskim i przebywałem na odpoczynku w swojej posiadłości w S.- D. [...]".

Podatkowy organ odwoławczy przyjął, że doręczenie decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] grudnia 1995r. zostało dokonane w trybie przepisów art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 ze zm.).

Zawiadomieniem z dnia 12 stycznia 1996r. skarżący był poinformowany o złożeniu pisma stanowiącego decyzję z dnia [...] grudnia 1995 r. w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym, a zawiadomienie umieszczono na drzwiach mieszkania przy ul. S. [...] w B. Przedmiotowe pismo nie zostało odebrane z Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, wniosek o przywrócenie terminu winien być złożony w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu

22 lipca 2002 r. i dlatego ocena Izby Skarbowej w B., że był on spóźniony nie budzi zastrzeżeń Sądu.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wykazał, że niezgodne z rzeczywistością było twierdzenie skarżącego, że przebywał on na leczeniu szpitalnym w okresie od 27 września 1995r. do końca miesiąca marca 1996 r.

W rzeczywistości bowiem niezdolność do pracy skarżącego trwała od 31 stycznia do

28 lutego 1996 r. i od 29 lutego 1996 r. do 10 marca 1996 r. oraz kolejne zwolnienie lekarskie od 30 września 1996 r.

W świetle powyższego, odmowa przywrócenia terminu znajdowała oparcie w przepisach art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, co czyniło skargę nieuzasadnioną.

Sąd stosując przepisy art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) w związku z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), orzekł o oddaleniu skargi.

Strona 2/2