Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Orzel (spr.), Sędzia NSA J. Lewkowicz, Asesor WSA U. B. Rymarska, Protokolant M. Tyl, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r. sprawy ze skargi Z. Z. na postanowienie Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2002 r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 rok oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/2

Izba Skarbowa w B., postanowieniem z dnia [...] września 2002 r.

([...]), powołując przepisy art. 228 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdziła, że odwołanie Z. Z. z dnia [...].07.2002 r. od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] października 1995 r. określającą zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1992 rok w kwocie 1.472,30 wniesione zostało z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej i w związku z tym odwołanie to pozostawiono bez rozpatrzenia. W uzasadnieniu podano, że zgodnie z przepisami art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Urzędu Skarbowego w B.

z dnia [...] października 1995 roku została doręczona podatnikowi w trybie przepisów art. 44 Kpa, który stanowi, że w przypadku niemożności doręczenia decyzji w sposób wskazany w art. 42 Kpa, pismo składa się na okres siedmiu dni w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym, a zawiadomienie o jego nadejściu umieszcza się na drzwiach mieszkania adresata. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego okresu, na który pismo zostało złożone w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym. Podano, że zawiadomienie o złożeniu pisma adresat otrzymał w dniu

21 listopada 1995 r. Pismo nie zostało odebrane w terminie 7 dni, przeto przyjęto, że doręczenia pisma dokonano w dniu 28 listopada 1995 r. Czternastodniowy termin, liczony od doręczenia decyzji w dniu 28.11.1995 roku upłynął z dniem 12 grudnia 1995 roku. Odwołanie zostało wniesione dopiero w dniu 22 lipca 2002 roku, czyli po upływie terminu określonego w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Poinformowano, że ten sam organ postanowieniem z dnia [...].09.2002 roku odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Skarżąc powyższe postanowienie Z. Z. zarzucał, że wydane ono zostało z naruszeniem przepisów art. 42, 43 i 44 Kpa w wyniku ich błędnej interpretacji. Wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu wskazywał, że nigdy nie doręczono mu decyzji określającej wysokość zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1992 r. Wyjaśniał, że w okresach podanych przez Izbę Skarbową przebywał na leczeniu szpitalnym, a później w swoim domu mieszkalnym w S. W ocenie podatnika, organy podatkowe naruszyły przepisy: art. 45 Konstytucji RP, art. 773 Kpc, a także art. 42, 43, 44, 62 i 63 Kpa.

Odpowiadając na skargę Izba Skarbowa wnosiła o jej oddalenie. Ustosunkowując się do zarzutów skargi wyjaśniała, że przepisy art. 45 Konstytucji RP, a także art. 773 Kpc, jak też art. 62 i 63 Kpa nie miały w sprawie zastosowania, a tym samym nie mogły zostać naruszone. Natomiast przepisy art. 42, 43 i 44 Kpa miały w sprawie zastosowanie, ale nie zostały przez organy podatkowe naruszone. W ocenie organu, z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że decyzja Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] października 1995 roku została skarżącemu doręczona w trybie przepisów art. 44 Kpa. Przepis ten stanowi, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 Kpa, pismo składa się na okres siedmiu dni w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym lub urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się na drzwiach mieszkania adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 7-dniowego okresu złożenia pisma. Zawiadomieniem z dnia 21.11.1995 roku skarżący został poinformowany o złożeniu w urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym pisma stanowiącego decyzję z dnia [...].10.1995 r. Skarżący, pomimo zawiadomienia, pisma nie odebrał. Organ był więc uprawniony do przyjęcia, że doręczenie nastąpiło w trybie art. 44 Kpa z dniem 28.11.1995 r. Termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 12.12.1995 r. Odwołanie wniesiono dopiero w dniu 22.07.2002 r., czyli z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Strona 1/2