Skarga w przedmiocie ustalenia odszkodowania na rzecz Wspólnoty Gruntowej "Ł." za nieruchomości wydzielone na poszerzenie ulic w Ł.
Sentencja

oddala skargi w przedmiocie ustalenia odszkodowania na rzecz Wspólnoty Gruntowej "Ł." za nieruchomości wydzielone na poszerzenie ulic w Ł.

Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Białymstoku
Uzasadnienie strona 1/4

Na podstawie art. 219 Kpc w zw. z art. 59 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Sąd postanowił połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy SA/Bk 70/98 oraz SA/Bk 79/98, albowiem obie sprawy dotyczą skarg na tę samą decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie ustalenia odszkodowania na rzecz Wspólnoty Gruntowej "Ł.". Jedna ze skarg została wniesiona przez uprawnioną Wspólnotę, druga zaś przez Zarząd Gminy Miejskiej Ł., zobowiązanej decyzją do wypłaty odszkodowania na rzecz Wspólnoty.

Kierownik Urzędu Rejonowego w Ł. decyzją z dnia 15 lipca 1997 r. (...), wydaną na podstawie art. 10 ust. 5, art. 53 ust. 2 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./:

1. ustalił odszkodowanie dla Wspólnoty Gruntowej "Ł." za grunty i znajdujące się na nich budynki i drzewa, przejęte na rzecz Skarbu Państwa decyzją Urzędu Miejskiego w Ł. (...) z dnia 27.07.1989 r. /a następnie skomunalizowane decyzją Wojewody Ł. z dnia 8 października 1994 r./, pod budowę ulic na osiedlu "M" w Ł., w kwocie 348.109,50 zł w tym :

a/ za grunty /działki nr 30099, 30101, 30104, 30115/ o łącznej powierzchni 2.1595 ha w kwocie 321.765,50 zł

b/ za budynki i drzewa - w kwocie 25.344,00 zł

2. do wypłaty odszkodowania zobowiązał Zarząd Miasta Ł. w terminie 14 dni od kiedy decyzja ta stanie się ostateczna.

W uzasadnieniu decyzji, wydanej po ponownym rozpoznaniu sprawy m.in. wskutek uchylenia decyzji ostatecznej Wojewody Ł. z dnia 19 marca 1995 r. (...) wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 1996 r. /SA/Bk 625/95/, organ I instancji stwierdził, co następuje:

Urząd Miejski w Ł. prawomocną decyzją z dnia 27 lipca 1989 r. zatwierdził projekt podziału nieruchomości położonej w Ł. w obrębie ulic P. i P., stanowiącej Wspólnotę Gruntową "Ł." oraz orzekł o przejściu na własność Państwa działek o nr 162/9, 162/11, 162/13, 162/15, 162/16, 162/17 i 162/20 jako terenów pod projektowane ulice osiedlowe.

Decyzją z dnia 1 sierpnia 1989 r. Urząd Miejski ustalił odszkodowanie w wysokości 223.800.000 starych zł za działki oznaczone nr 162/9, 162/11, 162/15 o łącznej powierzchni 14.892 m2. W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Ł. a Zarządem Wspólnoty Gruntowej odroczono wypłacenie odszkodowania za działki nr 30101, 30104, 30099 i 30115, co jest zgodne z art. 53 ust. 3 ww. ustawy.

Świadczy o tym również f akt, że Zarząd nie odwołał się od decyzji naliczającej część odszkodowania. O naliczenie odszkodowania za pozostałe grunty oraz znajdujące się na nich urządzenia wystąpił z wnioskiem z dnia 17.03.1994 r. przedstawiciel zarządu spółki Wspólnoty Gruntowej "Ł." pan Henryk Z. Ponieważ rokowania pomiędzy byłym właścicielem, a Zarządem Miasta Ł. co do dalszego odszkodowania nie dały rezultatu organ uznał, iż wniosek jest zasadny, albowiem za przejęte nieruchomości odszkodowanie nie było ustalone. Wysokość określonego odszkodowania oparta jest na opinii biegłego ds. szacowania nieruchomości; jego kwota - zdaniem organu - odpowiada wartości przejętej od Wspólnoty nieruchomości i jest aktualna na dzień wydania decyzji. Organ stwierdził, iż nie może się zgodzić na naliczenie odszkodowania według zasady zaproponowanej przez przedstawiciela Wspólnoty, który wnioskuje o przyjęcie zwaloryzowanej ceny za 1 m2 gruntu, wynikającej z decyzji z dnia 1 sierpnia 1989 roku. Zdaniem organu tylko odszkodowanie ustalone w decyzji podlega waloryzacji na dzień wypłaty /co wynika z art. 55 ust. 3 ustawy/, a takiej decyzji nie ma. Naliczone odszkodowanie musi odpowiadać wartości gruntu na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu /art. 56 ustawy/.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Białymstoku