Tezy

W świetle par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów /Dz.U. nr 47 poz. 241/ opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi co najmniej 1,5 procent ceny gruntu obowiązującej w danym okresie, to ustalenie krotnej powyżej 1,5 procent ceny gruntu przy uwzględnieniu dyrektyw wynikających z art. 7 Kpa winno być oparte na szczegółowych ustaleniach uzasadniających przyjęcie krotnej powyżej określenia minimalnego.

Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie

Zdaniem Sądu, jeżeli normodawca pozwala na uznaniowe określenie wysokości rocznej opłaty i pozostawia również uznaniu organu administracyjnego w ograniczonym zakresie krotność pierwszej opłaty to rzeczą organów winno być uwzględnienie słusznego interesu strony.

Opłata roczna winna być ekwiwalentna do rzeczywistej wartości działki. W niniejszej sprawie ustalenie pierwszej opłaty rocznej w wysokości trzydziestokrotnej rocznej opłaty powoduje, iż pierwsza opłata stanowi 150 procent ceny.

Strona 1/1