Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Określenie jakie grunty są gruntami rolnymi wynika z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. nr 11 poz. 79/.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy gruntami rolnymi są grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, to jest grunty orne, sady i inne plantacje wieloletnie oraz trwałe łąki i pastwiska.

Ze znajdującego się w aktach sprawy wypisu z rejestru gruntów sprzed przejęcia tej części nieruchomości na własność Państwa wynika, że działka o powierzchni 1747 m kw. określona była jako grunt rolny.

Strona 1/1