Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego określonej nieruchomości np. na budownictwo jednorodzinne nie może rzutować na zakwalifikowanie ujętej w ewidencji gruntów nieruchomości rolnej, przy wycenie jej wartości, jako działki budowlanej, o ile przedtem nie została dokonana stosowna zmiana w ewidencji gruntów.

Odszkodowanie ustala się "według zasad określonych dla poszczególnych miejscowości przez radę narodową stopnia wojewódzkiego" /art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99/.

Z akt wynika, że przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w "wykazie gruntów" jako grunt rolny. Operat ewidencyjny stanowi dokument publiczny, który wyłącza odmienną ocenę rodzaju wspomnianego gruntu /art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków - Dz.U. nr 6 poz. 32/.

Strona 1/1