Tezy

Organ administracji prowadząc administracyjne postępowanie o rozgraniczeniu - jeżeli w postępowaniu tym zostanie zawarta ugoda likwidująca spór graniczny - winien zbadać warunki formalne tej ugody i prawidłowość poprzedzającego ją postępowania.

Badanie to powinno obejmować m.in. takie okoliczności jak to czy akt zawarty przed geodetą jest w ogóle ugodą określoną art. 917 Kc; czy ugoda ta dotyczy ustalenia granicy pomiędzy rozgraniczonymi gruntami, czy w jej zawarciu uczestniczyły uprawnione podmioty, itp.

W przypadku negatywnego wyniku tego rodzaju badań i wyjaśnień, umorzenie postępowania rozgraniczeniowego nie powinno mieć miejsca.

Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji.

Uzasadnienie

Wznowienie postępowania przewidziane w art. 145 par. 1 Kpa jest możliwe i dopuszczalne w każdego rodzaju sprawie zakończonej decyzją ostateczną, gdyż przepis ten nie przewiduje żadnych w tym zakresie wyjątków. Może zatem nastąpić - jeżeli spełnione zostaną konieczne do tego przesłanki - także w sprawie o rozgraniczenie, zakończonej decyzją ostateczną umarzającą postępowanie ze względu na zawarcie ugody przewidzianej art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zm./.

Strona 1/1