SA/Po 616/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-12-23

Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r. III CZP 79/85 /OSN 1987 z. 1 poz. 2/, w której Sąd ten uchwalił, że nakłady konkubentów, czynione wspólnie w czasie trwania konkubinatu, na majątek jednego z nich, powinny być rozliczane według przepisów o współwłasności, nie ma zastosowania do spraw podatkowych.

Strona 1/1
DJUR.PL   Kontakt