Orzeczenia NSA

SA/Po 616/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-12-23

Sentencja

oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Poznaniu


Uzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1986 r. III CZP 79/85 /OSN 1987 z. 1 poz. 2/, w której Sąd ten uchwalił, że nakłady konkubentów, czynione wspólnie w czasie trwania konkubinatu, na majątek jednego z nich, powinny być rozliczane według przepisów o współwłasności, nie ma zastosowania do spraw podatkowych.Inne orzeczenia o symbolu:
611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Poznaniu

Szukaj inne orzeczenia NSA: