Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65 poz. 385 ze zm./ uczelnia zwolniona jest od podatków, z wyjątkiem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.

Według par. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni /Dz.U. nr 84 poz. 380 ze zm./, poza działalnością dydaktyczną oraz badawczą uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, która prowadzona jest w formie wydzielonej, jeśli statut uczelni to przewiduje.

Za wydzieloną uważa się działalność prowadzoną przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę uczelni, której koszty są pokrywane z uzyskiwanych przychodów i która - stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym - podlega opodatkowaniu na podstawie odrębnych przepisów.

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne jest zatem wyodrębnioną jednostką organizacyjną, która prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż określona w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Gospodarstwo zostało bowiem powołane zarządzeniem rektora Akademii Rolniczej i zgodnie z par. 13 statutu Akademii jest jej jednostką organizacyjną, której podstawowym zadaniem jest m.in. zapewnienie bazy i odpowiednich warunków dla realizacji zadań badawczych i dydaktycznych Akademii oraz prowadzenie na wysokim poziomie działalności gospodarczej.

Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne zwolnione jest z podatków.

Podstaw do zwolnienia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego z podatku od środków transportowych nie dają także przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./.

Art. 12 tej ustawy wymienia taksatywnie środki transportowe zwolnione od podatku. Nie ma wśród nich pojazdów należących do rolniczych zakładów doświadczalnych.

Strona 1/1