Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Rz. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
Tezy

Żaden przepis ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295/ ani rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych /Dz.U. nr 47 poz. 299 ze zm./ nie przewiduje orzekania w formie decyzji w materii sadzenia drzew i krzewów na cmentarzach, przez osoby które posiadają wykupione groby na cmentarzu komunalnym.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Emila G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rz. z dnia 3 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 1999 r. (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rz. stwierdziło niedopuszczalność odwołania Emila G. od pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rz. z dnia 30 kwietnia 1999 r. (...) dotyczącego nakazania usunięcia tui wysadzonej na cmentarzu komunalnym w W.

Jako jego podstawę prawną wskazało art. 134 i art. 104 Kpa w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 17 ustawy z dnia 12 października 1994 r o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./.

Z uzasadnienia postanowienia i akt postępowania wynika, że pismem z dnia 25 marca 1999 r. (...) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Rz. zwróciło się do Emila G. o usunięcie, w terminie do 15 kwietnia 1999 r. tui wysadzonej bez uzgodnienia na cmentarzu komunalnym. W piśmie tym stwierdzono, że tuja utrudnia dostęp do innych grobów i powoduje niszczenie grobu należącego do Genowefy P. W reakcji na to pismo Emil G. wystosował pismo, nazwane skargą do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta w Rz.

W odpowiedzi na nie Dyrektor tego Wydziału poinformował go, że nie znajduje podstaw do zmiany stanowiska MPGK. Dodatkowo wyjaśnił, iż zadania Gminy Rz. w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych sprawuje MPGK. W myśl regulaminu porządku cmentarza komunalnego zabronione jest samowolne sadzenie drzew i krzewów na jego terenie.

Odwołanie od tego pisma adresowane do Urzędu Wojewódzkiego w Rz. złożył Emil G., który uważa, że tuja nie zagraża innym grobom i nie przeszkadza w dojściu do nich.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rz., do którego (...) Urząd Wojewódzki przesłał odwołanie, opisanym na wstępie postanowieniem stwierdziło jego niedopuszczalność.

W motywach postanowienia podniosło, iż pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta w Rz. nie jest decyzją administracyjną. Należy je zaliczyć do czynności administracyjno-technicznych, poprzez które administracja publiczna może działać w sprawach indywidualnych.

Teren cmentarza administrowany jest przez MPGK, które wykonuje swoje obowiązki m.in. w zakresie utrzymania zieleni na cmentarzu.

W decyzji Kolegium zawarło pouczenie, że na czynność tę można złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.

Skargę na to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył Emil G. domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Kolegium, bądź uchylenia go i "stwierdzenia nieważności pisma Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz decyzji Urzędu Miasta Rz. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (...) i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania".

W jej uzasadnieniu zarzucił bezzasadność zaskarżonego postanowienia, bowiem wymienione w skardze pisma MPGK i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji U.M. Rz. są oczywiście decyzjami w rozumieniu art. 1 Kpa.

Strona 1/4