Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułu wykonawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Zofia Przegalińska/spr/ Sędziowie: Sędzia WSA Alicja Polańska Asesor WSA Kazimierz Maczewski Protokolant Krzysztof Kapelczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2004r. sprawy ze skargi W. B .E. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułu wykonawczego o d d a l a skargę.-

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2002r, wydanym na podstawie art. 29 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 1991r. Nr 36, poz. 161 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego po zbadaniu dopuszczalności egzekucji administracyjnej obowiązku "nienależnie pobrane uposażenie 12 miesięczne" egzekwowanego przez wierzyciela W. B. E. na podstawie tytułu wykonawczego nr 1 z dnia 6 lutego 2002r. dotyczącego zobowiązania S. G. nie przystąpił do egzekucji administracyjnej i zwrócił tytuł wykonawczy wierzycielowi.

Z uzasadnienia powyższego postanowienia wynika, że badając tytuł wykonawczy, który zgodnie z art. 27 § 1 pkt 1 ustawy egzekucyjnej powinien zawierać między innymi treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku a także zgodnie z § 2 wymienionego wyżej artykułu wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji, Naczelnik Urzędu doszedł do wniosku, że wymienione w tytule wykonawczym przepisy art. 40 ust.1 i 2 i art. 41 ustawy z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy /Dz.U. z 1995r. Nr 5, poz. 18 ze zm./ nie stanowią podstawy prawnej obowiązku "nienależnie pobrane uposażenie 12 miesięczne" oraz nie wskazują podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej, Przepisy te stanowią, zdaniem Naczelnika Urzędu, upoważnienie dla pracodawcy /Jednostka Wojskowa/ do potrącenia wynagrodzenia za pracę w wyniku zastosowania przez administracyjny organ egzekucyjny lub sądowy organ egzekucyjny środka egzekucyjnego - zajęcie wynagrodzenia za pracę w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko żołnierzowi zawodowemu lub żołnierzowi służby okresowej. Według Naczelnika Urzędu wymienione w tytule wykonawczym przepisy nie są adekwatne do stanu faktycznego, nie wynika z nich, że egzekwowanie obowiązku wymienionego w tytule wykonawczym "nienależnie pobrane uposażenie 12 miesięczne" ma nastąpić w trybie egzekucji administracyjnej. Stwierdzono dalej w uzasadnieniu postanowienia, że obowiązek zwrotu nienależnie pobranego uposażenia 12 miesięcznego przez żołnierza zawodowego nie został poddany egzekucji administracyjnej, co wynika wprost z art. 2 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Natomiast przepisy szczególne, którymi są ustawa z dnia 17 grudnia 1974r. o uposażeniu żołnierzy /Dz.U. z 1995r. Nr 5, poz. 18 ze zm./ oraz ustawa z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin /Dz.U. z 1994r. Nr 10, poz. 36 ze zm./ nie wykazują, że wymieniony przez wierzyciela obowiązek podlega egzekucji administracyjnej. Wymieniony w tytule egzekucyjnym obowiązek nie ma też charakteru rentowego lub emerytalnego lecz jest należnością pieniężną wynikającą z ostatnio pobranego przez żołnierza zawodowego wynagrodzenia za pracę. Jest zatem świadczeniem cywilnoprawnym, którego zwrot może nastąpić w drodze postępowania sądowego.

W zażaleniu wniesionym do Dyrektora Izby Skarbowej opisano, że S. G. został w dniu 10 czerwca 2000r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i pobrał z W. B. E. kwotę [...] zł W dniu 9 listopada 2000r. D. P. O. W. przywrócił S. G. do zawodowej służby wojskowej. Pobrane przez S. G. 12 miesięczne uposażenie stało się nienależnym i podlegało zwrotowi. Wyjaśniono też w zażaleniu, że W. B. E. w [...] jako organ administracji podległy Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z § 17 ust.2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy /Dz.U. z 2000r. nr 62, poz. 729/ jest uprawniony do wypłaty wspomnianego uposażenia, a tym samym do żądania w trybie postępowania egzekucyjnego jego zwrotu w przypadku, gdy okaże się ono świadczeniem nienależnym.

Strona 1/3