Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie macierzyńskiego zasiłku okresowego i macierzyńskiego zasiłku jednorazowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska /spr/ Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant: st.sekr. sąd. Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2004 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie macierzyńskiego zasiłku okresowego i macierzyńskiego zasiłku jednorazowego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. Nr [...], II. nie orzeka w przedmiocie wykonania zaskarżonych decyzji

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzją z dnia [...] r. o Nr [...], na podstawie art. 104 kpa, art. 4 ust.1, art. 31 ust.6-10, art. 36 ust. 1, art. 43 ust. 1,3, art.46 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. /Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póz. zm./ oraz art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży /Dz. U. z 1993r.. Nr 17 poz. 78 ze zm./, uchwały Rady Gminy Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie realizacji zadań z pomocy społecznej i upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, odmówił J. G. przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła J. G., która podniosła, że otrzymuje alimenty w kwocie [...] zł, a nie [...] zł, za mieszkanie /w tym centralne ogrzewanie i woda/ płaci rodzicom [...] zł.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia [...] r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /tj. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 856/, art. 4 ust.1, art. 31 ust.6 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 19990r. o pomocy społecznej utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Zdaniem organu odwoławczego, odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. J. G. samotnie wychowuje dwoje dzieci. Syn P. urodził się [...] r. J. G. zamieszkuje wspólnie z rodzicami i rodzeństwem jednakże prowadzi z dziećmi odrębne gospodarstwo domowe. Źródłem dochodu rodziny skarżącej wynoszącego w miesiącu [...] r. [...] zł jest zasiłek macierzyński ([...] zł), zasiłki rodzinne ([...] zł), alimenty ([...] zł) i dodatek mieszkaniowy ([...] zł). Na jedną osobę w rodzinie przypada zatem [...] zł.

Zdaniem Kolegium, organ I instancji słusznie uwzględnił część dodatku mieszkaniowego przypadającą na 2 osoby, przyznanego decyzją Nr [...] z dnia [...] r. obejmującą 6 osób tj. rodziców, dwoje rodzeństwa, odwołującą się i starsze dziecko odwołującej. Kwestionowanie kwoty alimentów nie znajduje uzasadnienia w świetle zebranego materiału dowodowego. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że ojciec dzieci faktycznie w miesiącu [...] r. przekazał kwotę [...] zł alimentów. Oprócz tego w formie rzeczowej przekazał niezbędne dla niemowlęcia przedmioty wartości [...] zł (pampersy, obuwie, leki). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla 3-osobowej rodziny wynosi 838,00 zł (279,33 zł na jednego członka rodziny).

Przepis art. 31 ust. 10 ustawy przewiduje, że macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy przysługuje, jeżeli dochód na osobę w, rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W rozpatrywanej sprawie dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W tej sytuacji przyznanie J. G. w/w świadczeń byłoby sprzeczne z prawem.

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła J. G. W skardze podniosła zarzut błędnego ustalenia dochodów, a nadto opisała swoją ciężką sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze