Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Grzegorz Jankowski /spr/ Sędziowie: Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant: Beata Majewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2004r. sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu [...] z dnia [...] . Nr [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej I. s t w i e r d z a nieważność zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewoda [...] i skierował [...] r. skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr [...] Rady Powiatu w [...] z [...] . w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej i wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.

Podstawą prawną kwestionowanej uchwały był art. 6 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /-Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm./, zgodnie z którym w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

W § 1 uchwały z[...] . Rada postanowiła o utworzeniu Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, stanowiącego jednostkę organizacyjną Powiatu, któremu podlegać mają Dom Pomocy Społecznej w [...] oraz Dom Pomocy Społecznej w[...] , będące również jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

Jednocześnie z treści uchwały /§ 3/ wynika, że obydwa domy pomocy społecznej pozostają nadal odrębnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu i prowadzą gospodarkę finansową na dotychczasowych zasadach.

Wojewoda podnosi, że wskazany przez Radę przepis ustawy o samorządzie powiatowym stanowi jedynie ogólną normę kompetencyjną, w oparciu o którą powiat może tworzyć jednostki organizacyjne.

Zdaniem skarżącego możliwość utworzenia i funkcjonowania konkretnej jednostki organizacyjnej wynikać musi ze szczególnego przepisu ustawy, a na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstawy do utworzenia przez Radę jednostki organizacyjnej w postaci powiatowego zarządu domów pomocy społecznej.

Usytuowanie Domów Pomocy Społecznej w podległości do Powiatowego Zarządu Domów pozostaje w sprzeczności z podporządkowaniem Domów Pomocy Społecznej, jako jednostek organizacyjnych Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym jak i ustawy o pomocy społecznej.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Powiatu [...] radca prawny wniósł o oddalenie skargi.

Zdaniem pełnomocnika Rada Powiatu [...] przywołała właściwą podstawę prawną w przedmiotowej uchwale.

Celem restrukturyzacji jest podniesienie na jak najwyższy poziom usług opiekuńczych bezpośrednio skierowanych do mieszkańców domów pomocy społecznej, a także racjonalizacja gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na prowadzenie domów.

Ponadto w odpowiedzi na skargę pełnomocnik przytacza argumenty celowościowe związane z podjęciem uchwały w tym m.in. racjonalizację zatrudnienia i zmniejszenia kosztów.

Wymieniony w art. 2a ust.1 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej katalog jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zdaniem powiatu nie jest zamknięty, gdyż według art. 10a pkt 1 ustawy do obowiązków powiatu należy między innymi organizowanie usług w domach pomocy społecznej.

Powiat uważa, że według terminu organizowanie należy rozumieć każde działanie powiatu, włącznie do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny u z n a ł, co następuje:

Sądowa kontrola zaskarżonej uchwały prowadzona na podstawie art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wykazała , że skarga jest zasadna.

Strona 1/2