Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego
Sentencja

Dnia 24 marca 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Henryk Dolecki Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel /spr./ Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder Protokolant sekr.sąd. Maria Rosochacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2004r. ze skargi A.T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...]r. znak OPS.[...] Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]przyznał A. T. zasiłek celowy w kwocie [...],- zł. Od decyzji tej A. T. odwołał się.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z dnia [...] r. numer [...] stwierdziło, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego do jego złożenia. W uzasadnieniu postanowienia organ podniósł, iż decyzja organu I instancji została doręczona stronie w dniu [...] r. Zgodnie z treścią art.129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. A. T. wniósł odwołanie dopiero [...] r., podczas gdy termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu [...]r. Wskutek znacznego przekroczenia terminu odwołanie A. T. jako spóźnione zostało przez organ odwoławczy pozostawione bez rozpatrzenia.

Na powyższe postanowienie A. T. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w [...]. Skarżący podnosi, iż na swój wniosek z dnia [...] r. otrzymał z opieki społecznej pomoc, ale tylko częściową - zasiłek celowy. Czekał na rozpatrzenie swoich dalszych wniosków. Po wystosowaniu drugiego podania do Urzędu przyznano mu dalszą pomoc - zasiłek okresowy. Odwołał się od tej decyzji ale organ odwoławczy podtrzymał decyzję organu I instancji. Spowodowane było to tym, że Kolegium Samorządowe nie otrzymało do rozpatrzenia wszystkich podań, z których wynikało o co skarżący ubiega się. Ponadto policzono mu wspólne dochody z [...], co uważa za niesłuszne. Uważa ponadto, że przyznane mu świadczenia nie mogą zapewnić godnej egzystencji. Wnosi o pozytywne rozpatrzenie skargi i wydanie decyzji co do wyrównania i udzielenia mu pomocy finansowej.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] wnosi o oddalenie skargi, podnosząc, że odwołanie zostało wniesione po terminie, a więc po [...] r. i z tego powodu merytoryczne rozpatrzenie sprawy stało się niedopuszczalne.

Sygn.akt SA/Sz 667/02

Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utworzony został Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...]. Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w [...] i postępowanie nie zostało zakończone, na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1271, Nr 240, poz.2052 ), podlegają rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w[...] na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270). Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości sprawuje kontrolę pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że Sąd nie wydaje rozstrzygnięć merytorycznych w zastępstwie właściwych do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy organów administracji publicznej. Sąd nie ma więc możliwości przyznania skarżącemu pomocy finansowej. Działanie Sądu ogranicza się jedynie do zbadania zgodności zaskarżonego postanowienia z prawem.

W niniejszej sprawie analiza zgromadzonych dokumentów nie doprowadziła do stwierdzenia istotnych naruszeń prawa procesowego lub materialnego mogących prowadzić do uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Skarżący złożył odwołanie w dniu [...] r., zaś termin do wniesienia odwołania upłynął [...].

Zgodnie z art.58 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie uchybienia terminu można wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia i uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Skarżący nie uprawdopodobnił , że uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło bez jego winy i nawet nie wniósł o przywrócenie terminu.

Sygn. akt SA/Sz 667/02

Co prawda organ odwoławczy w zaskarżonym postanowieniu błędnie wyliczył termin w jakim odwołanie winno być wniesione, ale uchybienie to nie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. W tym stanie rzeczy zaskarżone postanowienie zostało wydane zgodnie z art.134 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W świetle powyższego na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze