Skarga A. T. na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego
Sentencja

Dnia 24 marca 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryk Dolecki Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder /spr./ Protokolant sekr.sąd, Maria Rosochacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2004r. ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Sygn. akt SA/Sz 668/02 2

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie na podstawie art. 134 w związku z art. 129 § 2 i art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdziło, że odwołanie A. T. od decyzji z dnia [...]r. Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego wniesione zostało z uchybieniem terminu przewidzianego do jego złożenia.

W uzasadnieniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że decyzja o odmowie przyznania A. T. zasiłku celowego została doręczona stronie w dniu [...] r., natomiast odwołanie od decyzji zostało wniesione przez A. T. w dniu [...] r. Organ odwoławczy stwierdził nadto, ze 14- dniowy termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu [...] r.

Na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego A.T. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się wydania decyzji co do wyrównania przyznanych świadczeń do kwoty zasiłku dla bezrobotnych i udzielenia pomocy finansowej. W uzasadnieniu skargi A. T. twierdzi, że Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] pominął wnioski skarżącego o przyznanie pomocy skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w [...], a nadto bezpodstawnie wliczył dochody wspólnie zamieszkującej babci, która nie ma obowiązku utrzymywania skarżącego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie podtrzymując argumenty zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (jeżeli ustawy nie stanowią inaczej).

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie- Ośrodka Zamiejscowego w [...] utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygn.akt SA/Sz 668/02 w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w [...] w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Sąd dokonując oceny legalności zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] stwierdził, że skarga nie jest zasadna.

Meritum sprawy odnosi się do kwestii proceduralnej - uchybienia przez stronę postępowania administracyjnego terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji.

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa, odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie- od dnia jej ogłoszenia stronie. Z akt administracyjnych wynika bezspornie, że decyzja Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...]r. Nr [...]w sprawie odmowy przyznania A. T. zasiłku celowego została doręczona skarżącemu w dniu [...] r., co znajduje potwierdzenie w zwrotnym poświadczeniu odbioru decyzji.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze