Sentencja

oddala skargę.

Uzasadnienie

Nie jest zasadny zarzut, że pozwolenie na adaptację spornego strychu wymagało zgody skarżących jako właścicieli lokali mieszczących się w tym budynku skoro przepis art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ stanowi, że do czasu sprzedaży wszystkich lokali mieszczących się w domach stanowiących własność gminy, o przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie domu przez osoby fizyczne i osoby prawne, polegającej na powiększeniu liczby lokali, decyduje zarząd gminy - w odniesieniu do domów stanowiących własność gminy.

Strona 1/1