Sprawa ze skargi Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy udziale J. R. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie: odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Krystyna Madalińska - Urbaniak, Sędzia WSA - Barbara Mleczko - Jabłońska, Sędzia WSA - Mirosława Pindelska (spr.), , Protokolant - Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy udziale J. R. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia [...] listopada 2009 r. nr orzeczenie [...] w przedmiocie: odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/9

Przedmiotem skargi z 21 grudnia 2009 r. (data złożenia) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) z [...] listopada 2009 r. nr [...] uchylające orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w G. z [...] czerwca 2009r. i uniewinniające J. R. od odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:

Podstawą wszczęcia postępowania wobec W. L. - Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. oraz J. R. - Głównej Księgowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w L. (obwinionych) było zawiadomienie z [...] stycznia 2009 r. o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w L., złożone przez Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu [...] Urzędu Wojewódzkiego w G. Naruszenie to polegało na dokonaniu w 2007 r. wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia o 18.674 zł (naruszono art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym z [...] stycznia 2008 r. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. danych niezgodnych z ewidencją księgową (naruszono przepisy § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.).

W dniu [...] kwietnia 2009 r. Rzecznik wniósł do Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w G. wniosek o uznanie:

W. L. - odpowiedzialnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na dokonaniu, na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatku ze środków publicznych w rozdziale 01034 z przekroczeniem zakresu upoważnienia w łącznej kwocie 18.674 zł, tj. czynu określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, ze zm.) oraz wykazaniu w dniu [...] stycznia 2008r. w sprawozdaniu budżetowym Rb-28 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej za ten sam okres, tj. czynu określonego w art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

J. R. - odpowiedzialną nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na wykazaniu w dniu [...] stycznia 2008 r. w sprawozdaniu Rb-28 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, tj. czynu określonego w art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dla obojga Obwinionych Rzecznik wnosił o wymierzenie kar upomnienia.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne