Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Barbara Mleczko - Jabłońska, Sędzia WSA - Jolanta Bożek (spr.), Sędzia NSA - Małgorzata Dałkowska - Szary, Protokolant - Agnieszka Groszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Z. M. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne; skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: Prezes Zarządu PFRON) postanowieniem z [...] lipca 2009 r. nr [...] odmówił Z.M. przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (Wn-U) za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2008 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Organ wskazał m.in., że aby móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za ww. okres należało zarejestrować się w Biurze PFRON w W. do dnia 31 stycznia 2008r. Natomiast Z. M. dokonał stosownej rejestracji w dniu 25 lutego 2009r. Wskazano, iż pismem z [...] kwietnia 2008r. Strona wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji, składając jednocześnie stosowne wnioski. W dalszej części uzasadnienia Organ wyjaśnił, iż powołane przez Skarżącego okoliczności nie spełniają przesłanek określonych w art.58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U z 2000r, Nr 98, poz.1071 ze zm. - dalej "kpa") i nie umożliwiają przywrócenia wnioskowanego terminu.

Nie zgadzając się z ww. rozstrzygnięciem Z. M. wniósł odwołanie podnosząc, iż wbrew twierdzeniom Funduszu stosowne wnioski o wypłatę refundacji zostały przez niego wysłane w dniu 25 lutego 2009r.

W wyniku ponownej analizy sprawy Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] listopada 2009r. Nr [...] utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. W uzasadnieniu wskazał, iż rozstrzygnięcie organu l instancji należy uznać za słuszne i odpowiadające prawu. Jednocześnie wyjaśnił, iż pomimo złożenia dokumentów wymaganych do skutecznego ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne i błędnej informacji PFRON zawartej w uzasadnieniu skarżonego postanowienia, jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia doprowadziłoby do wydania orzeczenia tej samej treści. Zdaniem Organu, bez znaczenia pozostaje informacja Strony o złożeniu przy piśmie z 25 lutego 2009r. wymaganych dokumentów, gdyż nie może zostać przyjęta argumentacja Odwołującego się o przyczynach uchybienia jako uzasadniająca przywrócenie terminu.

Sygn. akt V SA/Wa 153/10

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący wniósł o ponowne przeanalizowanie sprawy oraz przywrócenie prawa do refundacji. Skarżący w treści skargi wyraził swoje niezadowolenie z podjętego rozstrzygnięcia i prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skargę Minister Pracy i Polityki Społecznej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Dz. U. Nr 153, poz.1269).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej