Sprawa ze skargi A. W. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Piotr Kraczowski, Sędzia WSA - Irena Jakubiec-Kudiura, Sędzia WSA - Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.), Protokolant specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi A. W. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/10

Przedmiotem skargi z 25 sierpnia 2011 r. wniesionej do WSA w Warszawie przez A.W., reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika, jest orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z [...] czerwca 2011r. sygn. akt [...], utrzymujące w mocy orzeczenie Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia z [...] lutego 2011 r., którym uznano A.W., pełniącą w czasie przypisanego jej czynu funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr [...] [...] Akademii Medycznej w K., winną nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odstąpieniu od wymierzenia obwinionej kary, z obciążeniem jej obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości [...] zł.

Przedmiotowe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym:

Pismem z dnia [...] lutego 2007r. Rektor [...] Akademii Medycznej w K. złożył do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Resortową Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr [...] [...] Akademii Medycznej w K.

Rzecznik, pismem z [...] grudnia 2009 r., skierował do Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia wniosek o ukaranie A.W. pełniącej w owym czasie funkcję Dyrektora SPSK Nr 1 [...] AM - obwinionej o nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone, w czasie jego popełnienia w art. 138 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a obecnie w art. 18 pkt 2 uondfp i polegające na wykazaniu w kwartalnych sprawozdaniach o stanie zobowiązań Rb-Z za III kwartał 2006 r. oraz Rb-N o stanie należności za III kwartał 2006 r., danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych, a od 1 lipca 2006 r. naruszenie § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Resortowa Komisja Orzekająca orzeczeniem z [...] kwietnia 2010 r., sygn. akt [...] uznała obwinioną A.W. za winną nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 18 pkt 2 uondfp i polegającego na:

a) wykazaniu w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2006 r. sporządzonym w dniu 20 października 2006 r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, poprzez wykazanie w zobowiązaniach wymagalnych w kwocie [...] zł odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości [...] zł, co stanowi naruszenie § 10 ust. 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w zw. z § 1 ust. 1 i 5 załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia;

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne