Orzeczenia NSA

V SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Joanna Zabłocka, Sędzia WSA - Beata Krajewska (spr.), Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Agnieszka Groszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na informację Ministra Gospodarki z dnia ... lutego 2011 r., nr ... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559 Inne o symbolu podstawowym 655
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej


Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z dnia ... lutego 2011 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez M. Sp. z o.o. w W. jest stanowisko Ministra Gospodarki wyrażone w piśmie z ... lutego 2011 r. nr ... informujące o negatywnym wyniku procedury odwoławczej w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr ... realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W dniu ... czerwca 2010 r. M. Sp. z o.o. w W. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem "..." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 4 Oś Priorytetowa "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia", Działanie 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Pismem z dnia ... października 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, będący Instytucją Wdrażającą PO IG poinformował M. Sp. z o.o. w W., iż wniosek nr ... nie został zakwalifikowany do wsparcia w ramach działania 4.5 POIG, 2007-2013. Według opinii ekspertów Projekt nie spełnił wymogów merytorycznych obligatoryjnych w zakresie kryterium innowacyjności tj.:

- "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo - rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych",

- "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu",

Nie zgadzając się ze stanowiskiem Instytucji Wdrażającej POIG, pismem z dnia ... listopada 2010 r. Beneficjent złożył protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr ..., w którym wniósł o uwzględnienie protestu w całości poprzez uznanie, iż omawiany wniosek o dofinansowanie spełnia wymogi merytoryczne obligatoryjne w zakresie kryterium innowacyjności.

W uzasadnieniu protestu Beneficjent podniósł, iż niezasadne są - jego zadaniem - zarzuty, iż przedmiotowy projekt nie spełnia kryteriów wskazanych w informacji o niezakwalifikowaniu projektu, zatem projekt powinien zostać poddany pozytywnej ocenie merytorycznej i rekomendowany do dofinansowania.

W odpowiedzi na skierowany protest od wyników oceny merytorycznej Minister Gospodarki - Departament Funduszy Europejskich (Instytucja Pośrednicząca) pismem z dnia ... lutego 2011 r. poinformował Beneficjenta o negatywnym rozpatrzeniu protestu. W uzasadnieniu wskazano, iż po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawartymi w proteście oraz ponownym przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji związanej z jego oceną Instytucja Pośrednicząca stwierdziła, iż protest jest niezasadny zarówno co do oceny projektu w zakresie nie spełnienia kryterium merytorycznego obligatoryjnego "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych", jak również nie spełnienia kryterium merytorycznego obligatoryjnego "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu".

Zdaniem IP podstawą do negatywnej oceny kryterium "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" były zastrzeżenia oceniających projekt, dotyczące zasadności budowy rozległej terytorialnie sieci radiowej, nazywanej przez Wnioskodawcę siecią eksperymentalną, na potrzeby efektywnego i skutecznego funkcjonowania tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego. IP podzieliła opinię oceniających projekt, iż skoro głównym zadaniem CBR ma być prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, to wydatki w projekcie oraz planowane inwestycje powinny się skupiać na tych zadaniach. IP wskazała ponadto, iż stworzenie sieci składającej się ze ... kompletnych stacji bazowych i węzłów transmisyjnych wraz z infrastrukturą światłowodową stanowi ...% kosztów kwalifikowanych projektu, który został zgłoszony przez Wnioskodawcę do konkursu jako inwestycja typu CBR, a eksperci z dziedziny oceniający projekt bezsprzecznie podważyli tę liczbę jako niezbędną do tego, aby wyniki uzyskanych prac były wiarygodne. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość co do faktycznego celu realizacji przedmiotowego projektu. Oceniający sformułowali tezę, iż zaplanowana sieć służyć będzie do prowadzenia usług związanych ze świadczeniem dostępu do ... .

Odnosząc się do zarzutów dotyczących kryterium "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu", IP wyjaśniła, iż zastrzeżenia dotyczą konieczności zakupu ... ... wraz z wyposażeniem oraz budową infrastruktury światłowodowej długości ... km, a wnioskodawca kwestionując dokonaną ocenę nie przedstawił w proteście metody wyznaczenia liczby ...(założenia dotyczące architektury sieci nie mogą być uznane za taką metodę) ani w oparciu, o jakie kryteria wyznaczona została tak znacząca liczba ... . Zakwestionowanie budowy sieci determinuje również brak adekwatności wykazanych wartości wskaźników dla danego rodzaju projektu.

Mając powyższe na uwadze IP stwierdziła, iż ocena merytoryczna obligatoryjna wniosku o dofinansowanie nr ... została przeprowadzona w sposób prawidłowy w zakresie ww. kryteriów, a złożony protest jest bezzasadny.

Powyższe pismo z dnia ... lutego 2011 r. M. Sp. z o.o. w W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uwzględnienie skargi w całości poprzez uznanie, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą.

Skarżąca zarzuciła naruszenie:

1. art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju poprzez błędne uznanie przez Ministerstwo Gospodarki-Departament Funduszy Europejskich, że omawiany projekt nie spełnia następujących kryteriów merytorycznych obligatoryjnych "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" oraz "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywne i weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu".

2. § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. Nr 75, poz. 638 ze zm.) z powodu błędnego uznania, iż omawiany projekt nie jest inwestycją w centrum badawczo-rozwojowe.

W uzasadnieniu skargi opisano szczegółowo stan faktyczny sprawy oraz zarzuty w kwestiach merytorycznych.

Skarżąca podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, iż projekt "..." spełnia kryteria merytoryczne obligatoryjne "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" oraz "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywne i weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu". Celem bowiem i uzasadnieniem działania, w ramach którego został złożony omawiany wniosek jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. W ocenie skarżącej analizowany projekt ma na celu poprawę konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki, gdyż ma na celu utworzenie jednostki, która zamierza prowadzić prace naukowe w zakresie bezprzewodowej transmisji danych. Prowadzenie badań rozwojowych w ww. zakresie prowadzi do podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki, gdyż rozwój branży telekomunikacyjnej służy rozwojowi każdej dziedziny gospodarki, zmniejsza różnice społeczne, wpływa na obniżenie bezrobocia etc. Zdaniem skarżącej analizowany projekt spełnia wszystkie przesłanki do uznania go za inwestycję w utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W odpowiedzi na skargę Minister Gospodarki podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 30 c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. 2009 r., Nr 84, poz. 712), po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w tym systemie, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej, z mocy art. 3 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Mająca zastosowanie w sprawie ustawa szczególna - ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - w art. 30 c ust. 4 stanowi, iż Sąd administracyjny rozstrzyga sprawę w zakresie informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej.

W wyniku rozpatrzenia skargi Sąd może uwzględnić ją stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą, oddalić skargę lub umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów byłoby ono bezprzedmiotowe (art. 30 c ust. 3).

Przedmiotem zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez M. Sp. z o.o. w W. jest stanowisko Ministra Gospodarki wyrażone w piśmie z dnia ... lutego 2011 r. o negatywnym wyniku procedury odwoławczej - uznaniu protestu z dnia ... listopada 2010 r. za niezasadny w odniesieniu do kryterium: "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" oraz "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu".

W tym też zakresie Sąd rozpoznawał sprawę, zgodnie z przywołanymi wyżej regulacjami prawnymi.

Sąd przede wszystkim przeanalizował:

- określony we wniosku o dofinansowanie z dnia ... czerwca 2010 r. nr ... przedmiot i zakres projektu zatytułowanego "..." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 4 Oś Priorytetowa "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia", Działanie 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych,

- obowiązujące w dniu dokonywania oceny "Kryteria wyboru finansowanych operacji. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013",

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. Nr 75, poz. 638) - § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c zawierający definicję inwestycji typu "centrum badawczo - rozwojowe".

W oparciu o powyższe Sąd, po rozważeniu zarzutów Strony wyrażonych w skardze, iż Minister Gospodarki w informacji z dnia ... lutego2011 r. naruszył art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju poprzez błędne uznanie, iż projekt M. Sp. z o.o. w W. nie spełnia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych : "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" i "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu" - uznał skargę za niezasadną.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zadań instytucji zarządzającej należy między innymi przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów (pkt 3) i wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego (pkt 4).

Sporne kryteria są merytorycznymi kryteriami obligatoryjnymi dla poddziałania 4.5.2., podlegającymi punktacji "0-1".

Dla spełnienia kryterium "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych" oceniany projekt, ze swej istoty a nie wyłącznie z tytułu, musiałby polegać na inwestycji w rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego. Zatem, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, projekt powinien zakładać powstanie jednostki organizacyjnej lub wyodrębnionej organizacyjnie jednostka rozpoczynającej lub rozwijającej działalność, której głównym zadaniem byłoby prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Sąd w pełni podziela ocenę sformułowaną przez organ w zaskarżonej informacji z ... lutego 2011r., podtrzymującą stanowisko Ministra Gospodarki wyrażone w piśmie z ... października 2010 r., iż planowane przez M. Sp. z o.o. w W. inwestycje są w przeważającej części typowe dla inwestycji polegającej na zbudowaniu infrastruktury dla operatora telekomunikacyjnego w zakresie usług w oparciu o bezprzewodową transmisję danych a planowane wyposażenie dotyczy infrastruktury i wdrożeń programistycznych głównie na użytek działań operatorskich. W analizowanym projekcie wprawdzie są założenia prowadzące do stworzenia jednostki, której zadaniem byłoby prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, jednakże na ten cel przewidziano zaledwie około ...% kosztów kwalifikowanych. Zasadnie organ podkreślił, iż planowany zakup ... zakupu ... wraz z wyposażeniem oraz budowa infrastruktury światłowodowej długości ... km prowadzi do utworzenia kompletnej infrastruktury gotowej do podjęcia działalności komercyjnej, na którą przeznaczonych zostało około ...% kosztów kwalifikowanych.

Prace badawczo - rozwojowe powinny bowiem, zgodnie z omawianym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013 oraz § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenie Ministra Gospodarki, w brzmieniu z dnia składania wniosku, odbywać się w wydzielonych i przystosowanych dla prowadzenia tych prac pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią aparaturę naukowo-badawczą. Zawarta w przywołanym przepisie definicja centrum nie pozwala na finansowanie w ramach projektu pod tytułem "Utworzenie Centrum B+R do prac w zakresie technologii telekomunikacyjnych" budowanej obok niego kompletnej, rozbudowanej sieci radiowej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, którzy realizują inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki, zaś w ust. 2 sprecyzowano, iż inwestycją o dużym znaczeniu dla gospodarki jest, między innymi, centrum badawczo-rozwojowe - jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, są większe niż 2 mln PLN.";

Bezspornie ten warunek, przesądzający o zgodności założeń projektu z celem Programu Operacyjnego, do którego wniosek został złożony realizowany jest przez projekt zaledwie w około ... % i dotyczy kwoty ... zł kosztów kwalifikowanych.

Utworzenie sieci ... ... umożliwiłoby Stronie prowadzenie obserwacji jej funkcjonowania i prowadziłoby do wniosków mogących przekładać się na weryfikację funkcjonowania zastosowanej technologii, jednakże, w ocenie Sądu, stworzenie sieci wykorzystywanej komercyjnie a równocześnie pełniącej funkcje testowe dla wyników badań centrum badawczo-rozwojowego to prace inżynieryjne, nie zaś naukowo-badawcze w rozumieniu § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie z 8 maja 2009 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania ... zł (około ...% kosztów kwalifikowanych) na zbudowanie kompletnej bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej obejmującej ... kompletnych ... i węzłów transmisji rozmieszczonych na terenie województwa ... służyć miałaby stworzeniu planowanych usług komercyjnych - nie zaś realizacji celu Projektu polegającego na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego.

Odnosząc się do kryterium: "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu", Sąd wskazuje, iż jego ocena także została przez organ przeprowadzona prawidłowo, logicznie i konsekwentnie. Zasadne zakwestionowanie finansowania w ramach projektu pod tytułem "..." budowy kompletnej sieci przekłada się na brak adekwatności wykazanych wartości wskaźników dla danego rodzaju projektu.

Nie znajdując z powyższych powodów podstaw do uwzględnienia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił ją w oparciu o art. 30 c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. 2009 r., Nr 84, poz. 712).

Inne orzeczenia o symbolu:
6559 Inne o symbolu podstawowym 655
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

Szukaj inne orzeczenia NSA: