Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na informację Ministra Gospodarki w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Joanna Zabłocka, Sędzia WSA - Beata Krajewska (spr.), Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Agnieszka Groszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na informację Ministra Gospodarki z dnia ... lutego 2011 r., nr ... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi z dnia ... lutego 2011 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez M. Sp. z o.o. w W. jest stanowisko Ministra Gospodarki wyrażone w piśmie z ... lutego 2011 r. nr ... informujące o negatywnym wyniku procedury odwoławczej w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr ... realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W dniu ... czerwca 2010 r. M. Sp. z o.o. w W. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem "..." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 4 Oś Priorytetowa "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia", Działanie 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Pismem z dnia ... października 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, będący Instytucją Wdrażającą PO IG poinformował M. Sp. z o.o. w W., iż wniosek nr ... nie został zakwalifikowany do wsparcia w ramach działania 4.5 POIG, 2007-2013. Według opinii ekspertów Projekt nie spełnił wymogów merytorycznych obligatoryjnych w zakresie kryterium innowacyjności tj.:

- "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo - rozwojowego lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych",

- "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu",

Nie zgadzając się ze stanowiskiem Instytucji Wdrażającej POIG, pismem z dnia ... listopada 2010 r. Beneficjent złożył protest dotyczący oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr ..., w którym wniósł o uwzględnienie protestu w całości poprzez uznanie, iż omawiany wniosek o dofinansowanie spełnia wymogi merytoryczne obligatoryjne w zakresie kryterium innowacyjności.

W uzasadnieniu protestu Beneficjent podniósł, iż niezasadne są - jego zadaniem - zarzuty, iż przedmiotowy projekt nie spełnia kryteriów wskazanych w informacji o niezakwalifikowaniu projektu, zatem projekt powinien zostać poddany pozytywnej ocenie merytorycznej i rekomendowany do dofinansowania.

W odpowiedzi na skierowany protest od wyników oceny merytorycznej Minister Gospodarki - Departament Funduszy Europejskich (Instytucja Pośrednicząca) pismem z dnia ... lutego 2011 r. poinformował Beneficjenta o negatywnym rozpatrzeniu protestu. W uzasadnieniu wskazano, iż po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawartymi w proteście oraz ponownym przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji związanej z jego oceną Instytucja Pośrednicząca stwierdziła, iż protest jest niezasadny zarówno co do oceny projektu w zakresie nie spełnienia kryterium merytorycznego obligatoryjnego "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, lub na inwestycji w utworzenie lub rozbudowę centrum IT lub centrum usług wspólnych", jak również nie spełnienia kryterium merytorycznego obligatoryjnego "Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej