Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA -Barbara Wasilewska, Sędzia NSA -Małgorzata Dałkowska-Szary (spr.), Asesor WSA -Danuta Dopierała, Protokolant -Anna Michałowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2007 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2006 r. Nr [...] Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , w wyniku złożonego przez A. W. - Skarżącego w niniejszej sprawie, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r. Nr [...], którą odmówiono umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że A. W. od dnia [...].07.1995r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji nr [...] w zakresie "[...]"; równocześnie od [...].06.1996r. płatnik prowadzi działalność na zasadzie spółki cywilnej, nr wpisu [...] w zakresie "[...]". Od dnia 01.09.2001 r. płatnik w świetle obowiązujących przepisów winien opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zarówno z tytułu działalności prowadzonej na własny rachunek i w spółce cywilnej. Decyzją z dnia [...].05.2005r., Nr [...] ZUS wymierzył A. W. składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 09/2001 r. do 03/2005r. w kwocie 5.346,74 PLN plus odsetki naliczone do dnia wydania decyzji w kwocie l 383,90 PLN. W dniu 06.06.2005r. płatnik złożył odwołanie od w/w decyzji wnosząc o umorzenie. Sąd Okręgowy w [...] wyrokiem z dnia [...].11.2005r. , sygn. akt [...] oddalił odwołanie, jednocześnie przekazał do Zakładu sprawę odwołującego o umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik w uzupełnieniu sprawy, pismem z dnia 25.04.2006r. ponownie zwrócił się o umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 09/2001 r. do 03/2005r. W dniu 27.04.2006r. A. W. złożył korygujące dokumenty rozliczeniowe za miesiące od 09/2001 r. do 03/2005r. wykazując w nich podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Organ stwierdził, że w wyniku dokonanej korekty dokumentów rozliczeniowych aktualny stan zaległości dotyczy miesięcy: 09/2003-04/2004, 06/2004-01/2005, 03/2005, 12/2005, 03/2006 i wynosi 3 522,99 PLN plus należne odsetki do dnia wpłaty. Z dokumentacji przedłożonej przez zobowiązanego wynika, iż posiada samochód osobowy marki [...], rok produkcji 1992. Dłużnik posiada nieruchomość, [...] w której dokonano wpisu hipoteki z tytułu kredytu. W roku 2004 osiągnął przychód z działalności w wysokości [...] PLN. Obecnie zobowiązany prowadzi nadal działalność gospodarczą.

Po przeanalizowaniu dokumentów zebranych w sprawie, a w szczególności dotyczących sytuacji materialnej i finansowej zobowiązanego, Zakład stwierdził, że nie zachodzą żadne z przesłanek określonych ustawą z dnia 13.10.1998r. o s.u.s. oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31. 07. 2003r.

Przedstawione przez płatnika argumenty i okoliczności nie stanowią w ocenie Zakładu wystarczającej podstawy do umorzenia zaległości z tytułu składek a ich rozmiar nie wynika z nagłych, losowych okoliczności.

Z tych względów organ I instancji decyzją z dnia [...] lipca 2006 r. , działając na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 , art. 28 ust. 1 - 3a i 3b oraz art. 32 u.s.u.s. stwierdził, że brak jest podstaw do umorzenia ww. należności.

Strona 1/4