Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Małgorzata Rysz, Sędzia WSA - Danuta Dopierała (spr.), , Protokolant - Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2009 r. sprawy ze skargi D. B. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej; oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 14 maja 2008 r. D. B. wystąpił do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzją tą Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. ustalił, że D. B. jako wspólnik spółki cywilnej A. odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i wspólnikiem, za zaległości spółki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W uzasadnieniu wniosku D. B. podniósł, że zgodnie z art. 118 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [(Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: "Ordynacja podatkowa"] nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa upłynęło 5 lat. Wnioskodawca zauważył, że decyzja z dnia [...] maja 2007 r. obejmuje m.in. miesiąc grudzień 2001 r., a zatem została wydana po upływie terminu ustawowego - co stanowi rażące naruszenie prawa.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Uzasadniając rozstrzygnięcie tej treści organ wskazał, że decyzja, na mocy której określono odpowiedzialność wspólnika spółki A. - D. B. stała się prawomocna z dniem 4 lipca 2007 r., tj. z dniem upływu terminu do wniesienia odwołania na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [(Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.), dalej: "u.s.u.s."].

Organ zauważył też, że decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. odmówiono wnioskodawcy umorzenia należności z tytułu składek nieopłaconych przez spółkę cywilną A.

Kolejnymi wnioskami - z 13 i 30 marca 2008 r. - zobowiązany wystąpił o stwierdzenie, że należności z tytułu składek nieuregulowanych przez spółkę cywilną A. za okres od grudnia 2001 r. do grudnia 2002 r. uległy przedawnieniu.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Zakład orzekł, że sporne należności nie uległy przedawnieniu, a decyzja ta została zaskarżona przez D. B. do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Następnie organ wyjaśnił, iż w świetle art. 83a ust. 2 u.s.u.s. brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia na wniosek strony nieważności decyzji wydanej przez Zakład. Postępowanie takie może być wszczęte jedynie z urzędu, jednak w ocenie organu w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły żadne merytoryczne przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] maja 2007 r. W szczególności za nieuzasadniony uznał organ zarzut strony co do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa z tego powodu, że w ocenie strony decyzja obejmuje zadłużenie, które uległo przedawnieniu. Podkreślił, że kwestia przedawnienia należności została rozstrzygnięta decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. i jest przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym.

W odwołaniu od powyższej decyzji D. B. zarzucił:

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej