Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.), Sędzia WSA - Jarosław Stopczyński, Protokolant - ref. staż. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi G.C., M.M., M.R. - wspólników "G." s.c. w P. przy udziale uczestnika postępowania P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania; 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2011 r. 2. zasadzą od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz G.C., M.M., M. R. - wspólników "G." s.c. w P. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem skargi jest postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) utrzymujące w mocy postanowienie organu celnego I instancji z dnia (...) maja 2011 r. o pozostawieniu bez rozpatrzenia odwołania złożonego w toku postępowania administracyjnego.

Zaskarżone postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym.

W dniu (...) maja 2007 r. zgodnie z hiszpańskim dokumentem eksportowym nr (...) zgłoszono do procedury wywozu mandarynki w ilości 2034 kartony o masie netto 20340 kg. Jako nadawcę przedmiotowego towaru określono E. S.L. na zamówienie K., natomiast jako miejsce przeznaczenia wskazano M. (F. R.).

Następnie w dniu (...) czerwca 2007 r. przedmiotowy towar zgłoszony został w Oddziale Celnym w B. (SAD nr (...)) z jednoczesnym wnioskiem o zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów powracających (art. 185 WKC). W dokumencie SAD o ww. nr jako odbiorcę wskazano P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. S. (dalej: zwana "skarżącą") natomiast jako podmiot zgłaszający określono Agencję Celną G. s.c. We wniosku o zamknięcie tranzytu nadanego przez Urząd Celny w K. Agencja Celna G. określiła, iż działa w imieniu E. Przedstawiając motywy wniosku o zwolnienie z należności celnych wyjaśniono, iż samochód przewożący przedmiotowe mandarynki nie został wpuszczony na teren B. Do akt administracyjnych sprawy załączono upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego udzielone na rzecz Agencji Celnej G. G. C., M. R., M. M.

Pismem z dnia (...) czerwca 2007 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. wezwał P. Sp. z o.o. działającą przez przedstawiciela Agencję Celną G. w P. do nadesłania dokumentów i wyjaśnień w sprawie.

Następnie decyzją z dnia (...) października 2007 r. znak (...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. objął procedurą dopuszczenia do wolnego obrotu przedmiotowy towar, odmówił udzielenia zwolnienia z należności celnych, określił kwotę wynikającą z długu celnego (w tym kwotę podatku od towarów i usług) oraz wezwał do zapłaty ustalonej kwoty należności na konto Izby Celnej w W. Jako adresata wydanej decyzji organ wskazał P. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w N. S. i przedstawiciela pośredniego Agencję Celną G. M. M. z siedzibą w P.

Pismem z dnia (...) listopada 2007 r. G. s.c. powołując w treści pisma, iż działa z upoważnienia P. Sp. z o.o., wniosła odwołanie od ww. decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P.

Postanowieniami z dnia (...) lipca 2008 r., (...) października 2008 r., (...) stycznia 2009 r. (...) maja 2009 r. (...) września 2009 r., (...) listopada 2010 r., (...) stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Celnej w W. zawiadomił o przesunięciu terminu zakończenia sprawy wskazując przy tym jako adresata postanowienia: " P. (...) Przedstawiciel pośredni: Agencja Celna G. Pan M. M. (...)".

Pismem z dnia (...) lutego 2011 r. znak (...) Izba Celna w W wezwała G s.c. z siedzibą w P. do uzupełnienia odwołania z dnia (...) listopada 2007 r. poprzez złożenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa do reprezentowania firmy P. Sp. z o.o. w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. Wyjaśniono przy tym, iż upoważnienie z dnia (...) marca 2005 r. nr (...) do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego, upoważnienia G. s.c. do podejmowania w imieniu P. Sp. z o.o. czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz czynności związanych z odprawami celnymi, a więc do występowania wyłącznie przed organem I instancji.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej