Sprawa ze skargi B. P. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Beata Krajewska, Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Piotr Kraczowski (spr.), , Protokolant sekretarz sądowy - Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2011 r. sprawy ze skargi B. P. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem skargi z 15 marca 2011 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez B. P. (zwanego dalej: skarżącym) jest orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (zwanej dalej: GKO) z [...] stycznia 2011 r. nr [...] w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.; zwanej dalej: u.o.n.d.f.p.) przez skarżącego - pełniącego w czasie przypisanego mu czynu funkcję K. w P. Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym.

Zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w U. w P. skierował - do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w spawach rozpoznawanych przez Resortową Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., pismem z [...] stycznia 2009 r. W związku z tym zawiadomieniem, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wszczął postępowanie wyjaśniające, między innymi wobec skarżącego postanowieniem z [...] maja 2009 r. Pismem z [...] lipca 2009 r. Rzecznik skierował do Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o ukaranie, między innymi wobec skarżącego. Rzecznik wniósł o uznanie go za winnego nieumyślnego popełnienia czynów określonych w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust 1 pkt 2 lit. b u.o.n.d.f.p. i o wymierzenie skarżącemu kary upomnienia.

Orzeczeniem z [...] września 2009 r. Resortowa Komisja Orzekająca uznała obwinionego za winnego umyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w:

1) art. 16 ust. 1 u.o.n.d.f.p. - polegającego na niewykonaniu zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem była zapłata [...] listopada 2008 r. umownych odsetek od nienależnie zrefundowanej części podatku od towarów i usług, niestanowiącej wydatków kwalifikowanych, w kwocie [...] zł;

2) art. 17 ust. 1 pkt 2 lit b u.o.n.d.f.p. - polegającego na niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w związku z art. 32 ust 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), tj. podziałem zamówień na części, z których każda została potraktowana jako odrębne zamówienie o wartości nieprzekraczającej [...], co stanowi naruszenie art. 40 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Naruszenie dotyczyło przeprowadzenia 3 odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kategorii [...] oraz 8 odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kategorii [...] o wartości poniżej [...] każde w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Komisja Orzekająca I instancji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przypisane obwinionemu B. P. wymierzyła mu karę nagany oraz obciążyła go obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości [...] zł.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6535 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne