Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Jolanta Bożek, Sędzia WSA - Dorota Mydłowska, Sędzia WSA - Piotr Kraczowski (spr.), Protokolant specjalista - Izabela Wrembel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; 1. zobowiązuje Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dokonania czynności doręczenia T. Sp. z o.o. z siedzibą w K. decyzji z dnia ... maja 2008 r. nr ... w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku 2. zasądza od Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz T. Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę ... (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: "PFRON" - w związku z wszczętym ... stycznia 2007 r. postępowaniem dotyczącym ubiegania się przez "T." Sp. z o.o. z siedzibą w K. (zwaną dalej: "skarżącą") o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i stwierdzonymi nieprawidłowościami - ... kwietnia 2007 r. wstrzymał wypłatę tego dofinansowania (za okres marzec / kwiecień 2007 r.).

Następnie postanowieniem z ... maja 2007 r. PFRON zawiesił postępowanie w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych skarżącej spółce do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez UKS w Ł.

W wyniku złożonego przez profesjonalnego pełnomocnika skarżącej - r. pr. M. K. - zażalenia, Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z ... grudnia 2007 r. uchylił postanowienia z ... maja 2007 r. w całości. W jego uzasadnieniu wskazał, że PFRON zamiast stosować ręczną blokadę w systemie powinien był wydać decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania w związku z nieuzgodnieniem salda, od której strona mogłaby się odwołać ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Skarżąca pismem z ... stycznia 2008 r. złożyła zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z ... stycznia 2008 r. uwzględnił zażalenie oraz wezwał organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia.

W związku z tym, że skarżąca do dnia złożenia skargi (... lutego 2008 r.) nie otrzymała dofinansowania za wnioskowany okres, ani nie została wydana decyzja w tej sprawie, pełnomocnik skarżącej złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność PFRON w tym przedmiocie, wnosząc o zobowiązanie PFRON do wypłaty wnioskowanego dofinansowania oraz zasądzenia kosztów postępowania. Skarga ta została przekazana przez PFRON do Sądu przy wniosku skarżącej o ukaranie grzywną ... lutego 2010 r.

W odpowiedzi na skargę Prezes Zarządu PFRON wniósł o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwana dalej: "p.p.s.a.") z uwagi na wydanie decyzji z 15 maja 2008 r. o odmowie wypłaty dofinansowania, która to decyzja została doręczona skarżącej spółce zgodnie z przepisami art. 44 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej: k.p.a.).

W piśmie procesowym z ... grudnia 2010 r. pełnomocnik skarżącej wskazał, że próba doręczenia decyzji odmawiającej wypłaty dofinansowania za okres marzec - kwiecień 2007 r., na którą wskazuje organ, nie może być uznana za prawidłową, ponieważ zgodnie z art. 40 § 2 k.p.a., jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. W niniejszej sprawie skarżąca spółka ustanowiła 6 czerwca 2007 r. pełnomocnika, który od tego czasu nieprzerwanie reprezentuje spółkę we wszystkich postępowaniach związanych z wypłatą przedmiotowego dofinansowania. O fakcie ustanowienia pełnomocnika i o treści pełnomocnictwa organ I instancji ma wiedzę od czerwca 2007 r., bowiem pełnomocnictwo to zostało złożone wraz z zażaleniem na postanowienie Prezesa Zarządu PFRON z ... maja 2007 r. Powyższe oznacza, że organ I instancji miał wiedzę o ustanowieniu pełnomocnika i jego adresie, nie powinien więc decyzji tej wysyłać spółce. Podkreślił także, że organ I instancji nie ponowił doręczenia decyzji odmownej, tym razem prawidłowo na adres pełnomocnika, a więc skarżącej nie otworzył się termin do złożenia ewentualnego odwołania. Powyższe powoduje, że wniosek o wypłatę dofinansowania pozostaje bez rozpoznania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej