Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant Referent Łukasz Kawalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi M. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] marca 2017 r. Komisja Nadzoru Audytowego (dalej: "KNA"), działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 140 w związku z art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej: "k.p.a.") oraz w związku z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, dalej "u.o.b.r.", "ustawa o biegłych rewidentach"), uchyliła w całości uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia [...] września 2016 r. nr [...] i nałożyła na podmiot [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w S., wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem [...], karę pieniężną w wysokości [...] zł.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych oraz prawnych.

Z akt sprawy wynika, że w dniach: [...]-[...] października, [...]-[...] listopada, [...] listopada oraz [...] listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w [...] Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w S. (dalej: "spółka", "skarżąca", "kontrolowany podmiot", "strona"), w wyniku której stwierdzono szereg uchybień w działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Z kontroli został sporządzony protokół z dnia [...] listopada 2014 r.

W dniu [...] grudnia 2014 r. Spółka wniosła zastrzeżenia do treści protokołu kontroli, stosownie do treści art. 82 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, które zostały rozpatrzone przez Krajową Komisję Nadzoru (dalej "KKN"). KKN w dniu [...] stycznia 2015 r. przekazała do Komisji Nadzoru Audytowego (dalej "KNA") raport z kontroli dotyczący ww. podmiotu.

KNA pismem z [...] listopada 2015 r. wskazała na potrzebę wprowadzenia zmian do treści raportu z kontroli planowej, polegającej na wystąpieniu do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z wnioskiem o nałożenie na ww. podmiot sankcji wynikającej z art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o biegłych rewidentach, w związku z naruszeniem art. 49 ust. 1 tej ustawy, z uwagi na wadliwie działający w ww. podmiocie system wewnętrznej kontroli jakości w okresie objętym kontrolą. [...] listopada 2015 r. KKN przesłała KNA aneks do raportu z kontroli, który uwzględniał złożenie wniosku do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Po zatwierdzeniu przez KNA raportu z przeprowadzonej kontroli, KKN działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o biegłych rewidentach, wystąpiła do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej "KRBR") z wnioskiem o nałożenie na spółkę kary pieniężnej.

W związku z powyższym, organ I instancji pismem z dnia [...] marca 2016 r. powiadomił stronę o wszczęciu postępowania i wezwał do wzięcia w nim czynnego udziału, pouczając o przysługujących w postępowaniu prawach strony. Następnie pismem z dnia [...] maja 2016 r. KRBR zawiadomiła podmiot o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Strona skorzystała z przysługujących jej uprawnień i w dwóch pismach z dnia [...] kwietnia 2016 r. oraz [...] maja 2016 r. złożyła wyjaśnienia.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6177 Doradcy podatkowi i biegli rewidenci
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne