Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2010 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz skarżącego M. D. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/34

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Komisja Nadzoru Finansowego (dalej także: "KNF", "Komisja" lub "organ nadzoru") działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 ze zm. - dalej: "k.p.a."). w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157. poz. 1119 ze zm. - dalej także: "ustawa o nadzorze") oraz art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm. - dalej także: "ustawa o obrocie"), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 - dalej: "ustawa zmieniająca"), w związku z art. 25 ust. 2 ustawy zmieniającej, po rozpoznaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonych przez M. D. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca") oraz przez działający w postępowaniu na prawach strony Z. (dalej także: "Z.") - utrzymała w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] września 2010 r., nr [...], o skreśleniu skarżącego M. D. - maklera papierów wartościowych (nr licencji [...]) i doradcy inwestycyjnego (nr licencji [...]) z listy doradców inwestycyjnych, na skutek naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z wykonywaniem zawodu doradcy inwestycyjnego w okresie zatrudnienia w M. Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej także: "M. TFI S.A.").

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2009 r. Komisja nadzoru Finansowego, działając na podstawie art. 61 § 1 k.p.a. i art. 13 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na skarżącego M. D. sankcji określonej w art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za naruszenie przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w związku z wykonaniem zawodu w okresie zatrudnienia w M. TFI S.A.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2009 r. Komisja dopuściła Z. do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony.

W dniu [...] maja 2010 r. odbyła się rozprawa, której przedmiotem była sprawa zarzutów stawianych skarżącemu M. D..

W toku rozprawy skarżący złożył oświadczenie, w którym stwierdził, że nie wykorzystywał informacji poufnej, zaś z rozmów przeprowadzonych z M. L. nie wynika, aby informacja uzyskana od niej była informacją poufną. Strona skarżąca wyjaśniła ponadto, że powyższa informacja nie identyfikowała wiarygodnego źródła pochodzenia informacji. Zdaniem strony skarżącej, informacje przekazane przez M. L. nie były precyzyjne, zaś rozmówczyni przekazała jedynie sugestie, przypuszczenia, pogłoski, spekulacje. Zdaniem skarżącego nie można twierdzić więc, że odniesienie się do prognozy K. K. spełnia przesłanki informacji poufnej.

Strona 1/34