Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Protokolant ref. staż. Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] marca 2011 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Głównego Inspektora Farmaceutycznego na rzecz skarżącej A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/21

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny - działając na podstawie art. 120 ust. 2 w zw. z art. 77 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) w zw. z § 7 pkt 3 i § 3 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. Nr 144 poz. 1216) w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 57, poz. 347) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. - utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] marca 2011 r., nr [...] o unieruchomieniu hurtowni farmaceutycznej przedsiębiorcy A. Sp. z o.o. zlokalizowanej w S., przy ul. [...] 38.

Zaskarżoną decyzję wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na podstawie stosownych upoważnień, wydanych przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w [...], inspektorzy farmaceutyczni przeprowadzili w dniu [...] lutego 2011 r. kontrolę doraźną hurtowni farmaceutycznej w S. przy ul. [...] 38, prowadzonej przez skarżącą spółkę A. Sp. z o.o. z siedzibą w S.

Przedmiotem kontroli było min.: sprawdzenie przestrzegania przez skarżącą spółkę prowadzącą w/w hurtownię farmaceutyczną, dyspozycji art. 78 ust. 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 6 ustawy - Prawo farmaceutyczne, tj. czy dokonuje ona zakupów produktów leczniczych wyłącznie od przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub prowadzących obrót hurtowy, przestrzega Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kwartalne raporty dotyczące wielkości obrotu produktami leczniczymi oraz dyspozycji art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, tj. czy pomimo uprzedzenia skarżąca spółka uniemożliwiła, bądź utrudniała wykonanie czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną.

Wyniki kontroli zostały zamieszczone w protokole nr [...] z dnia [...] marca 2011 r., w którym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi z bazy komputerowej, a stanem faktycznym wyrywkowo wybranych produktów leczniczych, których kierownik hurtowni A. N. nie potrafił wyjaśnić,

- na stanie magazynu stwierdzono opakowania produktów leczniczych opatrzone etykietą apteczną oraz opakowania zbiorcze - pudła, na których widniały dane z adresami aptek,

- w magazynie hurtowni ujawniono 29 opakowań produktu leczniczego T., co do których brak było jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej ich magazynowanie na powierzchniach hurtowni,

- stwierdzono wielotysięczne braki w stanach magazynowych ww. produktu na sąsiednich powierzchniach hurtowni farmaceutycznej - przedsiębiorcy Z. Sp. z o.o.

- podczas czynności kontrolnych oraz w oparciu o ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i teleinformatyki, jak też analizując dane przez niego zabezpieczone uprawdopodobniono w stopniu bliskim absolutnej pewności pozorność czynności pomiędzy hurtowniami należącymi do dwóch przedsiębiorców - skarżącej spółki A. Sp. z o.o. i spółki Z. Sp. z o.o., o czym świadczy brak wydzielenia w sposób trwały pomieszczeń obu hurtowni - niepełna siatka oddzielającą magazyny należące do obu przedsiębiorców, jak też otwarte drzwi pomiędzy ich magazynami,

Strona 1/21
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny