Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sędziowie : Asesor Izabela Głowacka-Klimas (spr.) WSA Małgorzata Grzelak Protokolant: Andrzej Michrowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2005 r. sprawy ze skargi B., USA z siedzibą M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia 2 lutego 2004 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz B. USA z siedzibą M. kwotę 1615 (tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/13

W dniu [...] marca 1996r. D. USA zgłosiło do Urzędu Patentowego wynalazek pt. "Radioznakowane peptydy do diagnozowania i terapii".

Zgłaszający ubiega się o ochronę wynalazku z dziedziny radioznakowanych peptydów do diagnozowania i terapii, w różnych kategoriach ochrony: reagentów (związków chemicznych), jak również między innymi sposobów wytwarzania reagenta, środka do obrazowania scyntygraficznego, środka radioterapeutycznego, kompleksu, kompozycji, zestawu, zastosowania środka do obrazowania scyntygraficznego, zastosowania środka radioterapeutycznego i sposobu znakowania reagenta.

Przedmiotem zgłoszenia w dacie zgłoszenia był również sposób obrazowania diagnostycznego, który nie jako element sposobu leczenia nie może być opatentowany z mocy art. 12 pkt. 2 ustawy o wynalazczości.

Reagent był przedstawiony jako charakteryzujący się tym, że jest syntetycznym, wiążącym receptorem wazoaktywnym peptydem jelitowym kowalencyjnie związanym z resztą chelatującą (zdolną do chelatowania radioaktywnego znacznika technetu lub renu), zaś środek radiofarmaceutyczny wykazuje powinowactwo wiązania z receptorem wazoaktywnego peptydu jelitowego, które stanowi [...].

Urząd Patentowy RP w piśmie z dnia [...] stycznia 2002 r. powiadomił Zgłaszającego, że zgłoszone rozwiązania w zakresie w zakresie reagenta (związku chemicznego) wg zastrz. 1 oraz w zakresie innych rozwiązań zawartych w zastrzeżeniach niezależnych zgłoszenia, a odnoszących się również do tego reagenta nie może być opatentowane, ponieważ nie zostało określone za pomocą cech technicznych odpowiednich dla tej kategorii wynalazku (art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości). W kategorii związków chemicznych patentuje się wytwory określone przez budowę, a nie przez uzyskiwany efekt (siłą powinowactwa). Natomiast dalsze zastrzeżenia powołują się na reagent-związek chemiczny, który nic został prawidłowo przedstawiony. Urząd Patentowy RP w piśmie postawił również zarzut oczywistości rozwiązania.

Wynalazek jest rozwiązaniem oczywistym (posiada poziom wynalazczy) wtedy, jeżeli rozwiązuje problem techniczny istniejący w stanie techniki. Jak wynika z opisu zgłoszenia i wyjaśnień zgłaszającego, celem wynalazku było otrzymanie radioznakowanych wazoaktywnych peptydów do diagnozowania i terapii o lepszych właściwościach niż dotychczas znane radioznakowane wazoaktywne peptydy.

Wazoaktywne peptydy jako takie znane są ze stanu techniki, znane jest również znakowanie wazoaktywnych peptydów (izotopami jodu), między innymi z Biochem J. Tom 285. (1992 r.), nr 2, str. 515-520. Guijarro. Luis G. et al.: "Vasoactive intestinal peptide receptors i rat liver after partial hepatectomy". Z publikacji w Bioconjugate Chemistry, tom I, (1990). nr 2. str. 12-137, Baidoo, Kwamena E. et. al. "Synthesis of a Diaminedithiol Bifuncthmal Chelating Agent for Incorporation oj [...] Into Biomolecules" znany jest sposób znakowania peptydów [...] za pomocą aminoditiolowych dwufunkcyjnych środków chelatujących.

Zastosowanie znanej metody znakowania technetem (która, jak wynika z publikacji, jest uniwersalna) do znakowania innych kolejnych peptydów jest rozwiązaniem oczywistym i nie nosi znamion wynalazku Zgłaszający nie wykazał, za pomocą odpowiednich badań, aby wszystkie tak otrzymane (radioznakowane technetem) związki miały korzystniejsze właściwości wiązania receptora VIP w stosunku do analogicznych związków znakowanych radioaktywnym jodem. Zgłaszający nie rozwiązał wiec żadnego problemu technicznego.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP