Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w części dotyczącej opłaty za udzielenie koncesji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w części dotyczącej opłaty za udzielenie koncesji 1. uchyla decyzję z dnia [...] września 2008 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] z dnia [...] lutego 2008 r.; 2. stwierdza, że decyzje wymienione w punkcie 1 wyroku w uchylonym zakresie nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz skarżącego J. D. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6250 Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koncesje
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Uzasadnienie strona 1/10

W dniu [...] sierpnia 2003 r. p. J. D. prowadzący P. w B. Zakład Pracy Chronionej (dalej: przedsiębiorca, koncesjonariusz) zwrócił się z wnioskiem o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego "[...]". Jednocześnie przedsiębiorca dołączył do wniosku o udzielenie koncesji wszelkie niezbędne dokumenty, w tym również decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2002 r. o przyznaniu od dnia [...] sierpnia 2002 r. na okres trzech lat przedsiębiorcy statusu zakładu pracy chronionej.

W dniu [...] maja 2004 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej KRRiT) udzielił przedsiębiorcy koncesji Nr [...] na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą "[...]". Powyższa decyzja została wydana na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1-3a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.). W punkcie XVIII decyzji koncesyjnej wymierzono opłatę za udzielenie koncesji w kwocie 74.400,00 zł., a w punkcie XIX koncesji koncesjonariusz został zobowiązany do wniesienia ww. opłaty, którą uiścił w całości w dniu [...] lipca 2004 r.

Prowadzone przez przedsiębiorcę P. w B. na podstawie w/w decyzji z 2002 r. oraz decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2005 r., jest zakładem pracy chronionej i posiada ten status przyznany bezterminowo. Natomiast koncesja, zgodnie z art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest składnikiem tego przedsiębiorstwa - pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu pracy chronionej.

W dniu [...] listopada 2004 r. przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem o zwrot opłaty w kwocie 74.400,00 zł za udzielenie koncesji Nr [...]. Przewodniczący KRRiT odmówił wyrażenia zgody na zwrot opłaty za udzielenie koncesji powołując się na fakt, że prowadzący zakład pracy chronionej nie jest zwolniony z wyżej wymienionej opłaty na podstawie art. 39b ustawy radiofonii i telewizji oraz, że opłata za udzielenie koncesji nie jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, z ponoszenia których, na mocy art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwolnieni są prowadzący zakład pracy chronionej.

W piśmie z dnia [...] października 2007 r. pełnomocnik przedsiębiorcy wniósł na podstawie art. 156 § l pkt 2 K.p.a. o stwierdzenie nieważności koncesji Nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. w części dotyczącej punktów XVIII i XIX, w których ustalono wysokość oraz obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej w kwocie 74.400,00 zł w terminie do dnia [...] lipca 2004 r.

Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:

- art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - przez przyjęcie, że koncesjonariusz, prowadzący zakład pracy chronionej, zobowiązany był do wniesienia opłaty za udzielenie koncesji Nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. w kwocie 74.400,00 zł., podczas gdy prowadzący zakład pracy chronionej jest zwolniony z mocy prawa z wyżej wymienionej opłaty;

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6250 Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koncesje
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji