Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy MASS
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant apl. prok. Olga Kudanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi M. C. i "I." Sp. j. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy MASS oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2008 r. nr [...], działając na podstawie art. 245 i art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm,) - zwanej dalej p.w.p., Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu wniosku M. C. i "I." Spółka Jawna z siedzibą w S. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2008 r. znak: [...] o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny MASS - utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

M. C. i "I." Spółka Jawna z siedzibą w S. w dniu [...] grudnia 2005 r. złożyli podanie o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy MASS przeznaczony do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 18: tornistry szkolne, plecaki, torby podróżne, pokrowce, portmonetki, portfele, galanteria ze skóry i imitacji skóry. W sprawie został ustanowiony pełnomocnik - rzecznik patentowy.

Do zgłoszenia wpłynęły uwagi zgłoszone przez firmę "S." Spółka Jawna z siedzibą w L., które organ przesłał zgłaszającym przy piśmie z dnia [...] października 2006 r. W uwagach podnoszono zarzut braku ustawowych warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak z uwagi na treść art. 120, art. 131 i art. 132 p.w.p.

Pismem z dnia [...] czerwca 2007 r. Urząd Patentowy RP poinformował zgłaszających, iż znak MASS jest podobny, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do zarejestrowanych dwóch znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem przeznaczonych do oznaczania towarów w klasie 18:

- massdnm nr [...], na rzecz "S." Spółka Jawna z siedzibą w L.,

- n-ass [...] na rzecz F. G. z H..

W piśmie tym organ poinformował również, iż postępowanie w sprawie znaku towarowego MASS będzie kontynuowane po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia znaku moss [...] przeznaczonego również do oznaczania towarów w klasie 18.

Zgłaszający pismem z dnia [...] sierpnia 2007 r. nie zgodzili się z oceną organu o podobieństwie zgłoszonego znaku do przeciwstawionych znaków, wskazywali na różnice w oznaczeniach wyłączające ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto podnosili, iż uprawniony z rejestracji znaku massdnm posiada również znak MASS zarejestrowany pod numerem [...], który równolegle i bezkonfliktowo funkcjonuje ze znakiem wspólnotowym, zatem należy wykluczyć konflikt ze znakiem zgłoszonym.

Urząd Patentowy RP, powołując się na art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 145 ust. 1 p.w.p. decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy MASS zgłoszonego pod numerem [...].

W ocenie organu zgłoszony znak jest podobny do znaku massdnm zarejestrowanego pod numerem [...], na rzecz "S." Spółka Jawna z siedzibą w L., przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 18: torby, teczki, torebki, tornistry, plecaki, walizki, paski, portfele, wyroby ze skóry i galanteria skórzana, parasole, pokrowce skórzane w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać odbiorców w błąd, co do ich pochodzenia. Organ zwrócił uwagę na większe znaczenie pierwszych literom porównywanych oznaczeń, które są wspólne w obu znakach. Zaakcentował podobieństwo towarów. Wskazał, iż posiadacz prawa ochronnego znaku massdnm nr [...] posiada jeszcze dwa inne znaki: MASS nr [...] oraz M MASS nr [...] zarejestrowane dla oznaczania towarów w klasach 24 i 25, które uznał za towary komplementarne.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP